Imidlalo Yakudala Esadlalwa Yizingane Emakhaya

Emiphakathini kunemidlalo edlalwa izingane ezikoleni ngezikhathi zekhefu noma emakhaya. Lemidlalo yenza abantwana bahlale bephilile bangangenwa imikhuhlane kalula futhi ukudlala kuqaqa nemiqondo yabo, kanti yenza nemizimba iqine. Esikhathini samanje izingane azisayinaki lemidlalo ngenxa yokushintsha kwesikhathi njengoba sekwabakhona omabonakude, amabhayisikili, izimoto ezihamba ngamalahle, amakhompyutha, omakhalekhukhwini njll. Lezinto izona ezenza ukuthi izinga lokudlala imidlalo eyayidlalwa kudala lehle. Nansi … Read more

Fetching water

Ms. G Mkhize of KwaSithebe, KwaZulu says fetching water refers to the practice by girls to take containers and collect drinking water from either a river or a communal tap. Containers would either be clay pots or buckets or any container suitable for this purpose. When girls are playing pretend houses they would use empty … Read more

Kho-Kho

A running game Contents Equipment Team composition and roles Game description Rules Scoring Duration Equipment A stick or a piece of chalk. Team composition and rolesĀ  There are two teams of nine players each.One team is the running team (Team A) and the other is the chasing team (Team B).At the start of play, one … Read more

Ingxoxo ngomdlalo womlabalala nechess eThekwini

Ziningi izindlela umuntu azisebenzisayo ukuchitha isizungu ngemidlalo. Eminye ifuna ubuhlakani bokusetshenziswa kwengqondo ngokujulile eminye ilula. Singabantu sithakasela imidlalo ehlukahlukene kanti eminye imidlalo iveza kabanzi ngemvelaphi yethu. Esikhathini sakudala uma izinsizwa ziyozingela, izingane zazihlala zilalele indlela ugogo ayexoxa ngayo izingwanekwane noma lapho kuqhamuke indlela noma isu lokuqala umdlalo othize. Eminye yalemidlalo njengokusho komunye walaba esixoxisene nabo … Read more

Herons or long-legged Marsh-cranes

Mr. Xulu of Nkwenkwe, KwaZulu says herons are sticks with forks which boys use to elongate themselves and step with. The other term for this game is long-legged marsh-cranes. Contents 1 The person consulted 2 Who plays the game? 3 What equipment is used to play the game? 4 When is this game played? 5 … Read more