Usuku Lwenkululeko: Halala Ningizimu Afrika!

Ngomhlaka 27 ku-April 2018, iNingizimu Afrika izobe igubha iminyaka engu-24 yokhetho lohulumeni wentando yeningi. Yize izinguquko ezazithenjiswe abantu zingakafinyeleli kubona bonke bakuleli, kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi isimo sokuhlala sesithuthukile kubantu abaningi, ikakhulukazi abamnyama. Kulawo mazwi, kubalulekile ukusho izinkomba zithi isayinde indlela futhi usamuningi umsebenzi okumele wenziwe ukuze kufezwe leNingizimu Afrika efiswa abaningi. Kwizingqinamba lezwe elibhekene nazo … Read more

Freedom Day

This Sunday, the 27th April, marks twenty years since South Africa held their first democratic elections, where for the very first time in our country’s history people of all races got to choose who they would like to see governing them. What a strange thought that at some point people thought it acceptable to discount … Read more