Road to Democracy

Road to Democracy 1990-1994 South Africa was under the policy of Apartheid from around the 1940s up until 1994. However from 1990 there were some changes that led to the birth of a democratic South Africa and the development of Government of National Unity (GNU). Therefore, this argument is critically discussing on whether the road … Read more

Usuku Lwenkululeko: Halala Ningizimu Afrika!

Ngomhlaka 27 ku-April 2018, iNingizimu Afrika izobe igubha iminyaka engu-24 yokhetho lohulumeni wentando yeningi. Yize izinguquko ezazithenjiswe abantu zingakafinyeleli kubona bonke bakuleli, kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi isimo sokuhlala sesithuthukile kubantu abaningi, ikakhulukazi abamnyama. Kulawo mazwi, kubalulekile ukusho izinkomba zithi isayinde indlela futhi usamuningi umsebenzi okumele wenziwe ukuze kufezwe leNingizimu Afrika efiswa abaningi. Kwizingqinamba lezwe elibhekene nazo … Read more