Uhheshe nesikhukhukazi

Kwesukasukela! Cosi!
Kwakukhona !
Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishane
Kwakukhona usikhukhukazi owayakhelene nohheshe beyabangani abakhulu behlala ngokuvakashelana. Ngelinye ilanga isikhukhukazi saboleka inaliti yokuthunga kumngani waso uhheshe. Sasifuna ukuthungela amachwane aso izingubo zawo. Uhheshe wamboleka umngani wakhe inalithi, nangampela wathunga usikhukhukazi wathunga nokwakhe. Wakhohlwa ukubuyisela inalithi lapho beyiboleke khona yaze yalahleka. Wafika esezoyifuna uhheshe. Wathi useyoyithatha lapho kade yibekekhona ayisekho, wayicinga lutho wangayithola. Wathi uyachaza kuhheshe lutho wayifuna la inalithi yakhe. Baxabana ngalo lelolanga wathi uhheshe ngicela uyifune uze uyithole ngoba ngizokwenza into ebuhlungu. Lutho ukuyithola uhheshe wathi uyabonake njalo ngizodla itshwele lakho woze uyithole inalithi yami. Kwabanjalo ngempela kuze kube manje uhheshe usazitika ngamatshwele esikhukhukazi, nesikhukhukaza sihlala siqhwanda njalo sifunana nenaliti yomngani waso ukuze baxolelane.
COSI! COSI! I yaphela

English Summary
Many years ago hen and eagle were best friends and they visited each other on daily basis. One day hen borrowed a needle from the eagle. Then the hen misplaced the needle. When Tthe eagle came to fetch the needle and the told her friend that she can’t find. The eagle gave her more time to look for the needle but the hen never find the needle. The eagle was very angry with the hen and told the hen that she must look for the needle until she finds it but in the meanwhile the eagle will eat the hens chicks. Even to this day, the hen is looking for the needle and when she sees the eagle flying above she protects her chicks.

3 thoughts on “Uhheshe nesikhukhukazi”

  1. Siyabonga ngezinganekwane angikholwanga nokuthi ngizoke ngihlangane ne website yazo sengizohlala ngizifundela u ndodakazi wami ngiyabonga.

    Reply

Leave a Comment