Izinkolelo ngokwenziwa ngabantu

Ukuhlukaniswa kwabantu ababili abakhulelwe ekhaya
Kuqala obaba mkhulu babeba nesithembu kwakuthi uma kuzwakala ukuthi bobabili noma bobathathu omama bakhulelwe kudingeke ukuthi bahlukaniswe ngezindawo zokuhlala. Lokhu kwakwenziwa uma kuwukuthi bonke bahlala ndawonye noma egcekeni elilodwa babehlukaniswa bahanjiswe ezihlotsheni ngoba kwakubalekelwa ukuthi uma behleli ndawonye ezinye zezingane zabo ngeke ziphile. Uyedwa owayesala ekhaya laba abanye babevakashelwa ngubaba wekhaya lapho bekhona. Lokhu kuyenzeka nanoma kungebona abantu abaganele esithenjini abakhulelwe.

Ukwendiswa kwewele
Okunye ukuthi kuqala uma kukhona ozale izingane ezingamawele lalendiswa iwele elilodwa. Lokhu babekwena ngenxa yokuthi kwakubalekelwa ukuthi kungashoni omunye wabazali bawo. Babenenkolelo yokuthi uma kungenziwa lokhu ekuhambeni kwesikhathi umzali uzodlula emhlabeni. Kwakuthathwa iweli elintekenteke kube yilo elendiswayo.

Ukulanda umphefumulo womuntu ongasekho emhlabeni
Kubalulekile ukuthi umuntu wasekhaya alandwe lapho aphumela khona umphefumulo noma ashonela khona engeke ahluphe noma aphazamise ngoba efuna ukuya kubo engalandiwe njengokuthi ulimale engozini yemoto. Imindeni eminingi ekholelwa kulokhu isebenzisa ihlahla lomlahla nkosi ukwenza lomsebenzi. Kunenkolelo yokuthi uma kungenziwanga lokho kuba nengozi njalo kuleyondawo. Kubalulekile ukuthi umndeni uhlabe imbuzi yokuvala leyongozi. Noma kukhona umuntu owashona ngokusha noma ngokugwazwa kuyavalwa nalokho.

Umuntu ophuma ejele
Uma kukhona umuntu okade eboshiwe ekhaya kudingeka ukuthi agezwe ngentelezi ngaphandle komuzi ngosuku lolo abuye ngalo ejele ngaphambi kokuthi angene ekhaya. Kuthiwa lokhu kwenzela ukuvala umkhokha.

Ukulwa kwabantu bandawonye
Kuthiwa emndenini abantu bandawonye akufanele balwe noma bashayane bodwa. Akumele abantu bandawonye bakhiphane igazi ngoba kusuke kubukele izidalwa phansi. Mhlawumbe kade kwagcinwa ukuhlatshwa lapha ekhaya bese belwa. Kuthiwa kuba khona umuntu oshonayo. Futhi emndenini makukhona abalwayo kudingeka baxolelane bese bexolisa nasezidalwani ngenkukhu noma ngembuzi, abathembise ukuthi ngeke baphinde balwe, bese begezane namanxeba, uma bengakwenzanga lokho kuzophinda abanye noma kuzoxolelana laba abebelwile izidalwa zona azixolile ngoba azaziswanga ngesilwane.

Ukuvala umkhokha omubi
Kuvalwa isikhali ekhaya mekukhona owashona elinyazwa abanye abantu noma eshiswa umlilo. Kubalulekile ukuthi kwenziwe umsebenzi noma ngabe lowomuntu ephila noma esefile wokuthi sivalwe isikhali, noma kuvalwe umkhokha womlilo, wesikhali noma wengozi ukuze kungaphindi kwenzeke noma lowo owashona ngaleyondlela angalandi abanye abantu ekhaya. Kuye kufike amakholwa athandaze noma izinyanga, bese kuthi lowo oshonile agezwe amanxeba ngaphambi kokuba angeniswe ekhaya bese engcwatshwa.

Umuzi nomuzi unamandlozi akhona futhi uyachelwa ngezintelezi zakhona ukuwuqinisa kweminye imizi awungeni ufake ibhulukwe ungowesifazane kuthiwa ungaphuma ngisho igazi ngamakhala noma uzithole ususendaweni yakho ubekade ungekho. Kusuke kudinwe abadala noma usuke ulula ezintelezini zabo. Futhi kweminye imizi awungeni ume ebaleni noma endlini kudingeka uthobe noma ufole ukhombisa inhlonipho noma ukhombise ukuhlonipha umuzi nezidalwa zakhona. Uma bekunika amanzi akudingeki uphuze umile kudingeka ugobe noma ufole kwasakuqojama baze bakunike into yokuhlala.

Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment