Izindawo zokubeka impahla ekhaya

Umgibe
Umgibe yindawo eyakhiwe endlini esetshenziselwa ukugaxa noma ukubeka izingubo zokugqoka ukuze kuqoqeke ekhaya. Umgibe wakhiwa ngokuthi kuthathwe izintingo ezincane ziboshelwe ngocingo noma uzishayelele ngezipikiliĀ  ophahleni. Umgibe wakhiwa endlini yokulala. Ngesinye isikhathi umgibe wakhiwa ngocingo, lushayelelwe ukusuka ngasesandleni sokudla kuye kwesokunxele.

Umgibe wawusetshenziswa ezikhathini zakudala ngoba ayengekho amakhabethe ezingubo futhi kwakugaxwa izingubo zokugqoka. Kweminye imindeni ikakhulukazi leyo eyayinabantu ababesebenza ezindaweni ezikude babebuya namaposimende okwenza kwaqala ukuthi abantu basebenzise wona ukugcina izimpahla ezibalulekile zasekhaya isibonelo odompasi; incwadi yokudipha izinkomo njalonjalo.

Ithala
Ithala indawo esetshenziselwa ukubeka imikhonto, amahhawu, izinduku, izagila noma izikhali ezazisetshenziswa uma kunempi. Nalo lakhiwe kuthi alifane nomgibe kodwa kube nokubekiwe phezu kwezintingo ukuze zonke izikhali zikwazi ukuhlala kahle. Ukubaluleka kwethala kwakwenzelwa ukuthi umnumzane akwazi ukuzithola eduze izikhali zakhe uma kukhona okuphuthumayo okwenzekayo. Ithala lakhiwa engxenyeni yabantu besilisa maphakathi nendawo. Ingxenye yabesilisa libangasesandleni sokudla sendlu.

Phansi izindlu zazisindwa ngobulongwe benkomo, ukwenzela ukuthi kungabi nothuli ngoba iningi labantu ngezikhathi zakudala lalingakhonkanga phansi. Futhi imibhede yayingekho kwakusetshenziswa izikhumba noma amacansi. Uma bepheka babesebenzisa amabhodwe esintu amnyama anemilenze emithathu namanzi bewakha ngamagula ayebuya asetshenziselwe ukugcina amasi aze avuthwe.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment