I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi … Read more

URoslyn Narain

U-Roslyn Narain-Mohan uyiLiving Legend emphakathini wakubo waseNewlands West lapho elwa khona nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezenhlalo, kusuka kwi-HIV / Aids, ubugebengu, ukucwasana ngokohlanga, ubumpofu, ubudala nokuhlupheka komuntu ngamunye. Njengomfundisi onekhono ukwazile ukufundisa umphakathi wakubo ukuthi uzibandakanye futhi ufune izimpendulo zalezi zinkinga futhi ngokwenza njalo wenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamakhulu abantu abakuwo wonke amasiko. Ngo-2011, kwafezeka … Read more

I-Purtuassi eThekwini

Okuqukethwe Umsuka Indlela yokuzila Indlela yomthandazo wokuzila ukudla Izinzuzo ngokubuka i-Purtassi. Umsuka Minyaka yonke amaNdiya aseTamil emphakathini waseThekwini agubha ukuzila ukudla kusukela mhlaka 17 Septhemba kuze kube umhlaka 17 Okthoba, okuphawula ukuzila kwenyanga okubizwa ngokuthi ukuzilela iPurtassi. I-Purtassi igama lesiTamil elisho uSepthemba, ekhalendeni lesiTamil inyanga iqala ngosuku lwe-15 futhi ukuzila kwePurtassi kuqala ngokwenyanga namaplanethi. Kwakuyisiko … Read more

U-Obed ‘3’ Gumede

Ngemuva kokushona kukababa wakhe esemncane, u-Obed Gumede owaziwa ngo-‘3 ‘wayeka isikole waqala ukusebenza esemncane kakhulu. Wathola umsebenzi egatsheni lase-Kings Sports ku-West Street, lapho athola khona ithuba lokwazi ngezinhlobonhlobo zezemidlalo; eneminyaka engu-20 wayelokhu eqhubeka nothando lwesibhakela. U-Obed waqeqeshwa ngaphansi kuka-Moffatt Ngcobo no-Tommy Goqo e-Boxing Merebank Gym, waba ngumshayisibhakela okhokhelwayo ngo-1960. Waphumelela esigabeni se-Lightweight, okwagqamisa kakhulu emsebenzi … Read more

Felix Mshololo

Felix Mshololo was born in 1954 in Durban. He attended Adams College, and obtained a Bachelor of Arts at the University of Zululand then finished his B.eD at the University of Natal. Between 1977 and 1987 he worked at Swelihle High School as a teacher. In 1988 he was appointed as Principal at Phezulu High … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uWindermere Road kwaba uLillian Ngoyi Road

Kulolu chungechunge lokubhala nge- No Longer at This Address (Akuselona leli kheli), sibheka umlando womuntu siqu ngemuva kwamagama emigwaqo emisha eThekwini, futhi njengoba lo Mgqibelo kunguSuku Lwabesifazane eNingizimu Afrika kubonakale kufanelekile ukuthi sihloniphe omunye wabantu abakhulu baseNingizimu Afrika abaholi besifazane, uLillian Masediba Ngoyi. Umgwaqo uLilian Ngoyi, phambilini owawunguWindemere Road, waqanjwa ngegama lowesifazane wokuqala owakhethwa ekomidini … Read more