Ubumbano lwamaciko

Sekuyisona mthandi womculo wesintu leso sikhathi sokuthi abantu babheme bakholwe ngemicimbi wokuvala unyaka kaZibandlela esuke ihlelwe abahleli bemicimbi yesintu. Sikhuluma lezindaba nje babheme bakholwa abathandi womculo wesintu abahlala KwaMashu namaphethelo. Phela KwaMashu bezisina zidedelana emcimbini obizwa ngokuthi Ubumbano lwamaciko njengoba bekufike amaciko ahlukahlukene ezodlalela abantu. Ukubuya kwemicimbi ekanjena kubuyisa ithemba ikakhulukazi kumaciko nakubathandi balo mculo … Read more

Ezokuncebeleka emabhishi eTheku

ITheku ingenye yezindawo ezihamba phambili kwezokuncebeleka esifundazweni sakwaZulu Natali. Amabhishi avakashelwa kakhulu ngesikhathi sokuphela konyaka. Ngenxa yemigomo yeCovid 19 nokungahlazeki kwamanzi amabhisi ake avalwa izihlandla eziningi kusukela ngonyaka owendlule kuze kube yilonyaka. Inkinga yokungahlanzeki kwamanzi kubukeka ingakaxazululeki. Uzokhumbula ukuthi kuke kwanenkinga nokungcola kolwandle ngemuva kokusha kwenkampani i-United Phosphorus Limited (UPL) ngoJulayi kwangena amakhemikhali olwandle. Kamumva … Read more

Umncintiswa wokumodela: Durban fashion Fair 2021

Umbukiso wenqephu iDurban Fashion Fair (DFF) ungomunye wemicimbi ehamba phambili e-Afrika. Lomcimbi ubanjwa izinsuku ezine, lapho kuseke kuhlangene abasiki benqephu abahlukene beshiyelana inkundla. ¬†Minyaka yonke umaspala weTheku usingatha iDurban Fashion Fair Model Competition, okuwumncintiswano ovulela abafisa ukuba abamodeli abahlala ngaphansi kweTheku abangabhalisile ngaphansi kwe-agency ithuba lokuzibonakalisa. Lomncintiswano uba sezindaweni ezahlukene ezingaphansi kukamaspala weTheku lapho amajaji … Read more

Isikhangiso seDemocratic Alliance

Isikhathi sokuvotela ohulumeni basekhaya ezweni lonke eNingizimu Afrika. Akekho ongazi ukuthi uma sekuvotwa wonke amaqembu ngoku hlukahlukana kwawo avuka azibuthe akhankasele ukuvotelwa abantu ukuze aphathe. Imikhankaso lena yokunxenxa abantu ukuthu bavotele lawo maqembu iqhutshwa phambili ngisho kumisakazo, amaphephandaba kanye nezinye izikhangiso khona abantu bezobona ukuthi obani okumele babavotivele. Okuhle ngendaba yemikhankaso nezikhangiso ukuthi amaqembu asuke … Read more

Amabhishi eTheku

Uma ucabanga ezokugcebeleka eThekwini, ulwandle ngenye yezindawo ezihamba phambili.  I-Indian Ocean yaziwa ngokuba nesifudumezi ngonyaka okwenza kubhukudeke kamnandi. Kepha lonyaka ubenezinkinga eziningi eziphazamise ezokuncebeleka (tourism) ngezindlela ezahlukene. Ukubheka nje ezinye zezinto eziphazamise ukusebenza kwamabhishi eThekwini (Durban beaches). Imigomo yeCovid 19 iholele ekuthi kuvalwe amabhishi ngenxa yokuzama ukuvikela ukuthelelana ngobhubhane. Kuke kwaba isikhathi izwe liku level … Read more

Ezimpohlweni kwaMashu

Kuyihlaya khona ukuthi abanye amagama asuselwa ezidlalisweni thizeni zabantu abahlala kuleyo ndawo. Izindawo eziningi eThekwini ziqanjwe ngamagama abantu ababe nomlando othile khona njengoMashu oqanjwe ngomnumnzane uMarch, ezinye ziqanjwe ngamagama emvelo njengawo umfula uMlazi njalonjalo. Kepha ke eyaseZimpohlweni isuselwa ekutheni umuntu uyimpohlo. Impohlo nje ngamafuphi indoda engaganiwe eziphekelayo, eziwashelayo iphinde izihlanzele yona indlu. Phela kuyaziwa ukuthi … Read more