Ilokishi iMpumalanga: ilanga liphuma entshonalanga

Abantu base lokishini iMpumalanga emngceleni osentshonalanga yeTheku banokuningi okufanele bakujabulele. Ngempumelelo babeke emuva udlame olunzima lwezepolitiki ababhekana nalo  ngonyaka wango-1980 kanye nasekuqaleni kwngo-1990 olwathatha izimpilo zabaningi  ababathandayo kanye nomakhelwane. Impela, ubugebengu, ukwentuleka kwemisebenzi, izingxabano zamatekisi nobumphofu kuseyizinselelo ezinkulu. Kepha babhekana nakhoo ngomfutho ofanayo nokuzethemba babeka emuva izigigaba zakudala. Usomabhizinisi wendawo kanye nesakhamuzi uMzamo Xaba uchaza … Read more

Ingabe lizoshintshwa igama ledolobha iDurban?

Maningi amagama emigwaqo, izakhiwo nezindawo ashintshiwe kusukela ngokhetho luka-1994. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni eyedlule kuke kwaba undabuzekwayo ukushintswa kwamagama emigwaqo yeTheku namaphethelo. Kwaba nemibono eyahlukene evezwa ngabantu, bebodwa abathi asikho isidingo sokumosha izimali ngalolu shintsho abanye bethi lolu shintsho lungaba nomthelela ongemuhle kwezomlando. Ekugcineni ashintshiwe amagama amaningi aqanjwa ngezinqalabutho zomzabalazo. Kamuva ukushintshwa kwe-Port Elizabeth yabizwa nge-Gqeberha … Read more

Umlando waKwaMashu

IKwaMashu ingelinye lamalokishi okuqala aseThekwini. Yasungulwa ngo-1959 ngenxa ye-Group Areas Act. Iningi labantu abahlala ngaphakathi kwemingcele yakwaMashu badabuka eMkhumbane (Cato Manor). Abantu basuswa eMkhumbane ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo ngeminyaka yama-1950. I-Group Areas Act kwakuwuhlelo olwalusetshenziswa nguhulumeni wobandlululo ukuhlukanisa amaNdiya, amaKhaladi kanye nabantu base-Afrika ababehlala ndawonye ezindaweni ezifana naseMkhumbane eThekwini, eSophiatown, eGoli naseDistrict Six, eKapa. Ngaphambi kokusungulwa … Read more

Amahostela namaGugu esintu

Ukuhamba kweminyaka kusho ushintsho izintweni ezifana nenkolo kanye namasiko ngenxa yosikompilo lwezindawo ezihlala abantu ngokwehlukana kwazo. Ukuhlala nabantu bezinhlaka nezinhlanga ezahlukene kusho ukuthi siyachathazelana ngamasiko ethu lapho sifunda khona izindlela ezahlukene zokukhonza kanye nokuphila ezithinta amasiko nomthetho esiphila ngaphansi kwawo. Indawo yasehostela ihlala abantu abavela ezindaweni zasemakhaya abazobheka amatoho futhi abathanda impilo yesintu. Emahotela bekuyindawo … Read more

Ezemfashini, iWayini noMculo oGwini

INingizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natal phecelezi i-KZN South Coast indawo abanye abake bayibukele phansi ngenxa yokungabi esimweni sentuthuko esilengene njengamadolobha amakhulukazi okubalwa kubo iTheku, iGoli kanye neKapa. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi lokhu kungaguquka uma abantu bakhona e-South Coast beqhubeka besebenza kanzima ukuthuthukisa indawo yabo. Izindaba ezinhle ukuthi indawo yase-South Coast inayo i-potential kanti nakhona liya ngokunyuka izinga … Read more

Asizicabangele kabusha izindawo zasemakhaya

Umnotho wezokuvakasha ujwayele ukuqhakambiswa njengendima yezomnotho ekumele ibhekwe ngamehlo okhozi ngoba inokudala amathuba amaningi omsebenzi, kodwa namhlanje ngithi asike sibheke nezindawo zasemakhaya. Ezinye izindawo zasemakhaya ziqukethe umhlaba omuhle ongakamoshwa ukungcola izimboni zokukhiqiza noma amabhilidi agugile. Abantu abaningi bakhona basawalandela amasiko akwantu anjengenhlonipho, kanti nehlazo yinto esasatshwa. Nansi inselelo: Asike sibheke lezi zindawo, sijule ngemiqondo, sicabange … Read more