Umsebenzi Wokubuyisa Umuntu Ongasekho

Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka noma iminyaka emibili umnumzane noma umama wekhaya eshonile, kwenziwa umsebenzi wokumbuyisa ngokosiko lwesintu. AmaZulu akholelwa ukuthi lapho kusuke kubekwe khona umuntu emathuneni usuke esagciniwe okwesikhashana ngaphambi kokuba ahlangane namanye amathongo noma amadlozi. Usuke engakalungiswa, kumele enzelwe umsebenzi agezwe, kuyima ehlanganiswa nomndeni wakhe.

Umsebenzi wokubika
Uma kuzokwenziwa lomsebenzi umndeni kufanele uqale ubikele amathongo noma amadlozi omuzi ukuthi kunomsebenzi ozokwenziwa kucelwe kuwo imvume ukuze wamukeleke umsebenzi. Uma umsebenzi ungacelwanga kwabalele awubi yimpumelelo noma kuvele kwenzeke izinto ezimbi phakathi kwekhaya, lokhu kubangelwa ulaka lwamadlozi. Umsebenzi wokubika wenziwa ngembuzi noma izinkukhu. Umuntu omdala ekhaya ushisa impepho emsamo athemeleze emadlozini, lokhu kwenziwa ngesonto elandulela elomsebenzi.

Ukuqala komsebenzi wokubuyisa
Umsebenzi owenzelwa umuntu wesilisa uhlatshelwa inkunzi. Kuyiwa elibeni noma ethuneni lakhe nehlahla lomlahlankosi kufikwe kukhulunywe, umuntu wesifazane inkomo ahlatshelwa yona kuba yinkomazi. Uma sekubuywa emathuneni isihlahla sibekwa emsamo. Kufikwe kushiswe impepho kukhulunywe namadlozi atshelwe ukuthi uselandiwe lowo owayeshonile kucelwa ukuba amukelwe amadlozi. Ngemuva kwalokho kuyiwe esibayeni nakhona kushiswe impepho kushunqiselwe inkomo ezohlatshwa abikelwe naye owenzelwa umsebenzi ngesilwane sakhe amukelwa ngaso ekhaya. Lokhu kuvamise ukwenziwa ngoLwesihlanu ntambama, ngoba kujwayeleke ukuthi imisebenzi yenziwa ngezimpelasonto.

Okwenzeka ngosuku lomsebenzi
Iyahlatshwa inkomo ihlinzwe ingeniswe endlini. Kuyaphekwa ukudla kwesintu, utshwala busuke sebulungisiwe abantu sebephuza. Uma kuwumnumzane owenzelwe umsebenzi izinsizwa namabhungu ayaphuma endlini aye esibayeni inyama idlelwa esibayeni notshwala. Uma sebesuthi kuyagiywa esibayeni kukhuzwe izaga, lokhu kuwuphawu olutshengisa lokho obekwenziwelwa umnumzane wekhaya lokhu kubizwa ngokuthi ukumisa ihawu lomnumzane. Isikhumba senkomo leso kwakhiwa ngaso ihawu lelihawu yilo elizovikela yonke imikhokha noma imimoya emibi ekhaya, ihawu kuba elenkosana yona esizoba iso lekhaya. Uma kungowesifazane owenzelwe umsebenzi izalukazi nomama bayasina bagide ebaleni babheme ugwayi wesintu baphuze notshwala kuhaywe izingoma kube kuhle kudele. Isikhumba senkomo kwakhiwa ngaso isidwaba, lesidwaba kuyaye kube esikamakoti wenkosana.

Kunenkolelo yokuthi lowo ongasekho uyajabula ukuhlangana nabakubo aphinde abe iso elihle ekhaya. Ngemuva komsebenzi kuvuleka izinhlanhla ekhaya abangasebenzi bathole imisebenzi, izintombi zigane njalonjalo. Uma umuntu engenzelwanga lomsebenzi kukholelwa ukuthi uba yidlozi elibi ekhaya uletha amabhadi, ngoba umoya wakhe uyantanta nomakuphi awukutholi ukuphumula.

By: Bongiwe Ndlovu

Umsebenzi Wokubuyiswa Komuntu Ongasekho
Uma kade kukhona umuntu osedlulile emhlabeni emndenini, kubuye kube nomsebenzi wokumbuyisa lowomuntu ekhaya. Ngawo lowomsebenzi futhi usuke ehlanganiswa nabangasekho bakubo, ngoba sonke lesisikhathi selokhu athunwa ubengakenzelwa izithebe zokuthi amukelwe abangasekho futhi engangenisiwe ekhaya,

Lomsebenzi wokumngenisa kuthiwa ubalulekile ngoba lowo ongasekho usuke engaphandle komuzi kudingeka aze atshelwe bese engena emagcekeni omuzi wakhona. Kuthiwa usuke esebheke umuzi abavikele nasezingozini uma behamba. Ngoba omunye uma eyidlozi elihle nasebusuku umthakathi noma isigebengu siye simbone kulelikhaya ongasekho uma kukhona okubi azokwenza. Kuthiwa futhi naye usuke esalindile ukuthi enzelwe lomsebenzi ngoba usuke engakahlangani nabakubo abangasekho. Omunye uyaye azifikele kwabaphilayo uma efuna ukwenzelwa lomsebenzi.

Umsebenzi
Lowo ongasekho uyalandwa ngehlahla lomlahlankosi liphanyekwe emsamo, lize lome livuthuluke. Abomndeni noma izihlobo zalowo olandwayo abathenjiwe ukuthi bazokwenza okuyikho yibo abathunywayo ukuyomlanda. Bayamlanda lapho athunwa khona noma bamemeze nje emathuneni uma sebelikhohliwe ithuna lakhe. Kodwa uma besalikhumbula baya kulona ithuna. Kubalulekile ukuthi baqinisekise ukuthi ithuna abalifunayo bayalazi ngoba uma bengayi ethuneni ekuyilo, bazobuya nomoya womuntu okungewona, bese konakala umsebenzi. Noma baye komlanda olwandle ngoba kuthiwa abangasekho bahlala khona.

Kuhanjwa naye kuze kufikwe ekhaya, lowo ophethe ihlahla akakhulumisi muntu endleleni, kuphela ukhuluma nehlahla elitshela ukuthi sebekuphi nendawo futhi benzani njengokuthi sebewela umfula uma kuwelwa, bakhuphuka intaba uma kukhushukwa. Kuthiwa kubalulekile ukuthi kukhulunywe naye lowo olandiwe ngoba kungenzeka asale endleleni kungakafikwa ekhaya. Kwenziwe uhlelo lokumgeza uma sekufikwa ekhaya, kufanele atshelwe konke okusuke kwenziwa bese engeniswa ngaphakathi.

Uma sebemgezile bese bengena nalo ihlahla elinaye bese beliphanyeka emsamo. Kusuke kunembuzi ehlatshiwe yokumgeza. Lembuzi ayidliwa umndeni, futhi kufanele idliwe iphele ukuze kuthi kuhlatshwa eyesibili ibe seyiphelile eyokugeza ongasekho. Lezimbuzi njengoba zihlukanisiwe kusuke kungeyokugeza kanye neyokubika umcimbi. Eyesibili isuke yenziwela ukuthi uma beyithanda abomndeni nabo babe nayo eyabo abazoyidla.

Bese kuba inkomo yesithebe sakhe nalabo abangasekho kuthiwa inyama enhle yokujabula leyo, idliwa inoma ubani iyona eyomsebenzi wokumbuyisa. Abomndeni abathandayo bafakwa iziphandla zembuzi bese kuthi omdala afake isikhwama senyongo esandleni, inyongo yona isuke isithelwe emthini omhlophe abaphalaza futhi bageze ngawo bonke abomndeni futhi kuthiwa umuthi omuhle ovula inhlanhla. Lomuthi osetshenziswayo awufani nalowo abasuke bemgeza ngawo ngaphambi kokuba angeniswe ekhaya.

Okubalulekile ukuthi ngaphambi kokuba kuhlatshwe inkomo yesithebe, kufanele kushiswe impepho bese kuhlatshwa kusuke kukhona notshwala besintu, kubekwa nezinhlobo zezithelo ezahlukene, namakhekhe, onemenathi nogwayi wamakhala wabangasekho. Kubekwa nesibani kungaba isiphefu noma ikhandlela yilo elenza izinhliziyo zabantu abaze kulomsebenzi ukuthi bangalwi bagoduke uma sebedelile, nonenhliziyo embi iyabambeka ngalesibani. Likhanyiswa ngosuku lomsebenzi kuze kuyophela wona umsebenzi.
Inkomo ngaphambi kokuthi ihlatshwe iphuziswa umuthi ukuze nomuntu ogangayo angalitholi ithuba lokwenza okubi, futhi uma ihlatshwa, ihlatshwa owomndeni othenjiwe nongenalo iqunga ngoba kuthiwa inyama iba yimbi uma ihlatshwe umuntu onequnga. Uma inkomo isiwile uyabekwa lowommese oyibulele, awubekwa noma ikanjani ngoba usungowedlozi lowommese awubolekisi. Bese kubhekisiswe kahle inyongo, inanzi nobulongo bayo ngoba labo abenza okubi yizona zinto abazisebenzisayo lezi.

English Summary
According to a Zulu culture when someone died and was buried, after a certain period of time (depending to different clan beliefs), there should be a traditional ceremony to be done for the purpose of reuniting that person with other ancestors.

The family uses a branch of Zyzyphus mucronata, the Buffeldsdorn to attract ancestral spirits from a grave site or an old kraal to a new kraal. A cow is slaughtered for this traditional ceremony, but before it is slaughtered the family has to consult with ancestors to inform them of what they are planning to do and a goat is slaughtered for this purpose.

If the dead person died in an accident, the family should first perform cleansing ceremony before entering the family yard with the branch of the tree. A goat is slaughtered also for this, it should not be consumed by family members. When everything is done then the bull or cow should be slaughtered.

Family members can put goat skin around their wrists and the oldest should put on the cattle skin. Incense is also burned to communicate with ancestors during this period.

By: Nelisiwe Hlongwane

1 thought on “Umsebenzi Wokubuyisa Umuntu Ongasekho”

  1. Sanibonani, umbuzo wami uthi. Kwenzwanjani uma lowo mndeni ungenamandla yokuthe lezi zilwani ekukhulunywa ngazo la?

    Reply

Leave a Comment