Umlando Wesibongo sakwaMabhida

UMabhida wayezalwa kwaMkhize. Kwakunensizwa yakwaMkhize egama linguDlebe. Yayakhe umuzi wayo eNgomankulu. Kodwa wenza okungajwayelekile okwayiholela ekutheni igcine isithole isibongo esisha. UMadlebe waganwa intombi yakwaMkhize naye enguMkhize, lokho kwamenza wangabamuhle ozalweni nasemphakathini. Lokhu kwenza ukuthi bamkhuze bethi, “Ayikhona Mkhize usubhide ekhaya.” Waqala kanjalo ukuba uMabhida. UMadlebe wazala umfana wamqamba igama wathi uStimela, okuwuyena uMabhida wesibili. Kuthiwa wakhula kahle waze waba indoda wasuka eNgomankulu wayozakhela umuzi eStone Garden. Waganwa intombi yakwaPhakathi eyamzalela abantwana abahlanu.  Naba abantwana bakaStimela ngokulandelana kwabo:

Ruben Veeh Mabhida;
Cimezile Mirriam Mabhida;
Nyoni Amoni Mabhida;
Moses Mncane Mabhida;
Alvina Muntu Mabhida.

Ngenxa kahulumeni owawubusa ngalesosikhathi basuswa eStone Garden, okwenza bagcine sebeseMgungundlovu. Emndenini kaStimela, kumadodana akhe sithola iqhawe eselidume umhlaba wonke. Leliqhawe lazalwa ngonyaka ka1923 kuMfumfu, ziyishumi nanye. UMoses Mabhida wabamba elikhulu iqhaza ekulweleni inkululeko yalelizwe laseNingizimu Afrika. Wadingiswa wagcina esehlala eMozambique, nokuyilapho ashonela khona ngonyaka ka1986. Siyakhumbula ukuthi uyahlonishwa umhlaba wonke. Nakhu nenkundla yezemidlalo enhle kunazozonke eyakhiwe ngohlobo oluphambili eThekwini ibizwa ngegama lakhe uMoses Mabhida.

English Summary
Source: S. Mkhize. 2007. Uhlangalwasembo (History of eMbo People).

Leave a Comment