Umlando wendawo yaseTafuleni, eNanda

ETafuleni yindawo yaseNanda, eyindawo yasemaphandleni. Abantu bakhona banezindawo ezinkulu bayalima kanti kunanezimoba. Ngibe sengiba nengxoxo noGogo Louise Sithole ohlala khona eTafuleni osixoxele ngokuqanjwa kwalendawo. Wazalelwa endaweni yaseXobho ngonyaka ka 1940 ngo June 19. Endaweni yaseNanda walethwa ngumsebenzi wafikela endaweni yaseNtuzuma. Njengamanje uhlala eTafuleni emzini owayehlala namaNdiya khona. Uthi amaNdiya ayehlala nawo asuswa ngumasipala. Uthi umuzi ahlala kuwona unomlando ngoba kwaku ngumuzi womlungu ngaphambi kokufika kwamaNdiya. Umlungu wawudayisela iNdiya nalo ladayisela elinye iNdiya ekuyilona ayehlala nalo. Amanye amaNdiya akazange ahambe endaweni ngesikhathi sempi yamaNdiya nabantu abamnyama. Indawo iTafula yaqanjwa ngabantu ababekhelene neTafula. UGogo Sithole uthi iTafula laqanjwa ngabantu abamnyama. Endaweni yaseTafuleni kwaqala kwahlala abelungu. Abelungu babenamapulazi ezimoba kanye nezitshalo ezahlukene. Kuyothi uma sekuqediwe ukusebenza abelungu bazohamba bayohlala ejikeni Kwanyana eduze kwakaMkhize. Kuleyo ndawo kwaku namatafula ayakhelwe abelungu ukuthi bahlale khona uma bephumule baziphuzele neziphuzo zabo. Abantu base beqamba bethi iseTafuleni. Babephinde babe nendawo esegqumeni kunamatafula khona lapho babebuka phansi kwaSeme.

Abelungu basuka lapho badayisela amaNdiya izindawo zabo. AmaNdiya aseba nendawo eTafuleni. AmaNdiya azandisa izimoba kwatshalwa alinyelwa ngabantu izimoba zabo. Kuthe kusenjalo kwaba khona impi ngonyaka ka 1987 lapho okwakulwa abantu abamnyama namaNdiya. Amanye amaNdiya ahamba ngaleso sikhathi kanti amanye asala namanje asakhona asasele. Ahlala ngasePlace. Lawa amanye ahamba umasipala wathenga izindawo zawo lawa ayesekuqaleni neTafula. Leyo mizi isihlala abantu abamnyama. Nakhu futhi abantu bakhona eTafuleni sebelwa nomasipala ngoba esethatha indawo eyidayisela inkosi uMzonjana. Uthi uGogo Sithole umphakathi wahamba waya kummeli uMdladla. Ummeli uMdladla uyena owakwazi ukuthi abalwele abantu baseTafuleni indawo yabe ingasashintsha igama iTafula. Bakwazi kanjalo ukuthi baphindele ezindaweni abahlala kuzo. Indawo yaseTafuleni yaqanjwa kanjalo, nobufakazi bokuthi abelungu bake bahlala khona eTafuleni bukhona ngoba kunendawo ekuthiwa iseDamini lapho okunethuna lomlungu elibiyeliwe. Idamu kalisekho, sekwaba yigama kodwa lona ithuna likhona. Akuvunywanga ukuthi ngingene ngithathe isithombe sakhona.

Nqobile Mdabe

Leave a Comment