UMaspala weTheku nokuphathwa kwezimali

Isigungu samakhansela kamaspala sivumelene nesiphakamiso sokuboleka omunye u-R1 billion wemali ekubikwa ukuthi izosetshenziswa ukukhokhelwa kwamaphrojethi amakhulu lokhu kugxekwe kakhulu amaqembu aphikisayo ezepolitiki. Ngo-2020 uMaspala weTheku uke wakhangisa uboleka imali engu-R1 billion ezikhungweni zezezimali okwabikwa ukuthi leyomali izosiza ekubHekeleleni izimfuno ezahlukene njengogesi, amanzi, ukuhanjiswa  kwendle  nokunye.

Iqembu le-Democratic Allience (DA) lizwakalise ukungahambisani neyokuqhubeka kokubolekwa kwemali umaspala ukunokuba kugxile ekuqoqeni izimali zikamaspala ezikweletwa ezinye izimboni. Ikhansela le-DA uRory Macpherson uthe umaspala uthathe indlela elula yokuboleka imali ukunokuthi uqonde nqo kulabo abakweleta umaspala imali elinganiselwa ku-R17 billlion.

Owe-Democratic Liberal Congress uPatrick Pillay naye uveze ukungayeseki eyokuboleka imali wathi inzuzo yemalimboleko izoba nomthelela omubi kumaspala esikhathini esizayo. Isekela lemeya yeTheku uPhilani Mavundla uthe Imalimboleko idingeka ngokushesha ukulungisa ama-sewage plant awu-17 ukuvikela osomathuba ukuba bangalimazi amanye.

Ukungaboni ngaso linye kwamakhansela kuholele ekutheni afune imeya yeTheku uMxolisi Kaunda adalule kanzulu ukuba ingakanani imali yedolobha ekhona ebhange. Lokhu kuza ngemuva kwezinkinga zokungasebenzi kakhe kwamaspala nokungalethwa kwezinsiza nqangi zomphakathi.

Article Overview

EThekwini council approved a directive to borrow another R1 billion that will be allocated for the city’s capital expenditure. Opposition parties opposed the loan and said the City is taking the easy way out by taking a loan rather than collecting debts from organisations which may amount to R17 billion.

Leave a Comment