Ukwenziwa Komcimbi Wokujikijela

Ukwenza imicimbi nemisebenzi kuyingxenye yesiko lesintu futhi into eyaziswayo kakhulu ngenxa yokuthi umbiko nesizathu sayo lemisebenzi inokuxhumana nabadala ukudlulisa umbiko othize.

Lemicimbi ngokujwayelekile ihambisana nokuhlaba nokugaywa kotshwala bese umcimbi nomcimbi noma umsebenzi owenziwayo usuke udinga umndeni ubambisane ukuze leyonto eyenziwayo yamukeleke kumathonga. Uma kade umnumzane wasekhaya eshone engazwani nabafowabo, lomcimbi awukwazi ukwenziwa ngoba uzosuke ube namashobolo aholela ekutheni kube nengozi ethile noma isinyama.

Ngakho-ke bekuthi uma kube khona inkinga enjalo emndenini, bese kuba khona umhlangano womndeni lapho umndeni uzokhuluma ubonisane ukuthi bazolungisa kanjani inkinga ekhona phakathi kukababa wekhaya nabafowabo. Kwenziwe umcinjana futhi nalapho obizwa ngokuthi ukubuyisana. Lomcimbi ubiza amathonga angasekho ukuthi ahlanganyele nomndeni kanye nalabo abahamba bengazwani nomnumzane wekhaya. Ubacela ukuba babuyisane bathelelane amanzi. Kothi lowomcimbi mawube yimpumelelo, bese kwenziwa umcimbi wokujikijela.

Ukujikijela eminye yemisebenzi ekhona kwisiko lesintu lapho emndenini kusuke kushone ubaba walelo khaya. Amalungiselelo alomsebenzi aqala ngokuthi kuhlatshwe imbuzi isendlalelo salomsebenzi ukuwubika kwabaphansi ukuthi kuzoba khona umsebenzi ofana nalona. Lokhu kubika kwabaphansi ngalembuzi ukucela ukuthi uma lowomsebenzi wokujikijela usuwenziwa, uhambe kahle yonke into ibe impumelelo. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa umndeni sewukulungele ukuba wenziwe lowomsebenzi, kusuka amadoda endawo kanye nezinsizwa namadoda akulowomuzi okushonwe kuwona lowomnumzane wekhaya, ahambe aye kozingela. Baphuma ekuseni kusemnyama futhi lokhu kuzingela kwenziwa ebusika kuze nalomsebenzi uphothulwe ngalo lolosuku.

Ngalesisikhathi besahambile ukuyozingela, abesifazane lapho kulowomuzi bayasala belungiselele umsebenzi ngokuthi bagaye utshwala obuzophuzwa uma sekukhona abantu. Kothi lapho amadoda esebuyile, lapho abuya aphethe isilwane abasibambe ekuzingeleni. Laphaya esibayeni kunezinkomo okumele kukhethwe eyodwa kuzona ekuzoba inkomo yomsebenzi. Kuzothi ke inhloko yomndeni isiyokhomba inkomo leyo ekuzokwenziwa ngayo lomsebenzi wokujikijela. Uma seyikhethiwe, isiyohlatshwa bese ihlukaniswa ngeyezoso neyokuphekwa. Isikhumba senkomo leso siyoshukwa ukuba kwenziwe ngaso isidwaba sikamama lona ongumfelokazi. Kuthi enye ingxenye yaso yenziwe isihlangu sikababa womuzi lona oshonile. Isilwane ke lesi okubuywe naso ekuzingeleni sesohlahlelwa siphekwe naso ukuze sidliwe isinsizwa.

Lomsebenzi wenziwa emva kwesikhathi esingangonyaka lapho umnumzane wekhaya esashona. Kusho lokhu ukunika isikhathi somfelokazi ukuthi azile aqede bese akhumule inzilo ngaphambi kwalomsebenzi. Abantu bendawo bayofika ngobuningi babo beza emcimbini ukuzojabula nokuhlanganyela nalowomndeni obulahlekelwe.

English Summary
This is a traditional ceremony where by a family has lost the head of the house and that should be the father on that family. Man from the neighbourhood would meet early in the morning on the agreed day together with the man from that particular family which had lost the man of the house. This would happen at least after the full year of the passing away of the head of the house. They would then meet and go and hunt any wild animal and come back with it to have it as part of the feast that will be taking place in the yard of that family. A cattle would be slaughtered and the meat would be cooked together with the meat of the animal that was caught during hunting on that early morning of that day. People would celebrate and the cow’s skin would be used to make leather skirt for the wife’s husband and another part would be used to make a shield for the man who has passed on. This ceremony normally happens few days after the widow has done her full year of mourning and has taken off her mourning clothes.

By: Mbusiswa Jerry Zuma

Leave a Comment