Ukutshala nokuvuna

Okhokho babeba namasimu amakhulu. Kuwo babetshala ummbila, amabele, umoba, ujika nelanga, imfe, namakinati njalo njalo. Lamasimu abeba makhulu, abeba buqamama namakhaya abo. Eduze nemizi yabo babetshala ummbila nemifino nokunye. Uma kutshalwa bekwenziwa ilima lokuthi batshalisane, ekugcineni bonke babeba nawo amasimi anokudla okuningi.

Babengatshali into eyodwa isikhathi eside ensimini eyodwa. Bebezishintsha izitshalo benzela ukuthi inhlabathi ingajwayeli into eyodwa ize idube ukumilisa ukudla kwabo ngendlela. Yingakho amasimu abo abeba nesivuno esihle esiningi badle noma sekade kwaqedwa ukuvunwa. Babengatshali ngomanyolo, babetshala ngomquba wezinkomo noma wezinkukhu noma wezimbuzi, nembewu yabo ibiwuhlobo oluvumayo ukuthi lutshaleke noma kangaki. Bebelima futhi betshala ngezinkabi ngoba bebefuyile futhi lowo ongakabinalo igeja bamboleke. Kuboshelwa izinkabi ezine zime ngambili babeke emqaleni wenkomo ugodo kube neketangana elibopha kahle emqaleni ngayinye ukuze ingadlubulundeli inkomo mese kuba ezinye kanjalo ngemuva kwalezo. Nazo ziboshelwe ngendlela efanayo, bese ngemuva kube igeja lokuphendula umhlabathi. Uma sekutshalwa kushintshwa igeja lokulima kufakwe umshini wokutshala. Noma sekuvunwa babekhona abasebenawo umushini wokuvuna.

Isivuno sabo babesilanda emasimini ngesileyi. Isileyi yinto ababeyikhanda ngothayela bese beyifaka amasondo ibingathi isikhenke. Uyakwazi ukuhlala kuyo ungumuntu kodwa ubambelele. Isileyi lesi sasisebenza ukulanda isivuno emasimini. Babeya ukuyovuna bese bekuhlohla noma bekufaka emasakeni okungafakeka okunye bakuphonse kunjalo baze bafike emakhaya kuphephile.
Ngaphambi kokuthi batshale babeqale bayotshalela uNomkhubulwane. Uma kade kunesomiso ngonyaka odlule noma kubhoke isichotho babecela kuyena. Bayahlangana baye entabeni, lapho kusuke kuyomama nobaba namatshitshi, bephethe ukudla okunhlobonhlobo abakupheke emakhaya abo. Bafika entabeni bakhulume noMvelinqangi ngokuthemeleza, bese beyacula, namatshitshi asine. Amatshitshi lawa afake iziketi ezimise okonomdindi kodwa zona zakhiwe ngamaqabunga esihlahla esithize bese kuhlanganiswe ngotshani obulukiwe.
Abantu besilisa abaphatha lomcimbi bese omama namatshitshi belandela ngokuholwa obaba. Babike lokho okungaba ukucela imvula nesivuno esihle noma ukuzobika umonakalo owenziwe isichotho esaqeda ukudla kwabo, noma bekubhoke izimvemane zashabalalisa izitshalo emasimini bangasavuna lutho. Uma besuka entabeni imvula iyana bese beyotshalela inkosi abayakhele kuqala. Uma sebeqedile ukutshalela inkosi sebengaqala ukulima awabo amasimu. Uma kushonwa endaweni kwakwaziwa ukuthi akulinywa kuzekufihlwe lowo oshonile. Nomuntu owumfelokazi eyedwa babemsiza uma engenabani angazingeneli ensimini. Uma betshale amabele babekhanda into engathi umuntu bayigqokise amapulasitiki, khona izinyoni zizocabanga ukuthi umuntu ngoba ziyawathanda amabele. Umsebenzi wokulima mkhulu kakhulu, yingakho intombazane babeyiyekisa esikoleni ngoba umsebenzi wawumningi kakhulu.

Inqolobane
Inqolobane indlu ekhandwa ngothayela emaceleni ukuze ukudla okuphakathi kungatholwa yimvula noma yilanga ngesikhathi kusagciniwe kungakasetshenziswa. Abanye babeyakha ngezingodo nezintingo emaceleni zithothelane, bese ifulelwa ngotshani noma ngawo uthayela. Yakhiwe ngendlela yokuthi ayimbelwa isiza phansi iphakanyiswa yizingodo. Uma sebevuna ukudla emasimini bakufake enqolobaneni, umuntu uyazakha zibe ziningi izinqolobane ukuze ukudla kwenele kahle. Enqolobaneni ukudla kuhlala iminyaka kungonakali. Uma bekubeka ukudla babeshiya imbewu eceleni kwenzelwe ukuthi ngonyaka olandelayo bakwazi ukutshala bangaze badle konke, bengabe besaba nembewu. Ababenza lomsebenzi umuntu osekhulile ongazilile nogogo nomama nobaba nabafana.
By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment