Ukunyathela Uselwa

Miningi imikhosi yesintu yesiZulu ebigujwa neminye esabungazwa kumanje, okungabalwa kuyo umkhosi wakomkhulu obizwa ngoMkhosi woMhlanga, kube uNomkhubulwane kanye neminye eminingi. Lomkhosi omkhulu wabe ugujwa iminyaka yonke ekungeneni kwekwindla ngenyanga kaMasingana. Lo mkhosi usho ukuqala ukudla ukudla okusha. Bekunomthetho wokuthi inkosi kuqala emaya ukudla okusha nalapho ibingaveli yenze nje, kodwa bekunomgudo olandelwayo. Inkosi ibingakudli nhlobo lokudla kuze kufike isikhathi sokuba ibize izwe lonke inyathele uselwa.

Uselwa

Uselwa lolu ngathi amaselwa lawa alinywayo kodwa lona lwehluke kancane, ngoba cishe fane nosendelenja lona ozimilela endle. Uselwa lolu laluthandwa kakhulu izimamba, kanti ke nezinyanga zazilwazi kahle njengoba nazo zaziba kulomgubho woselwa. Uselwa lolu ukuze luvuthwe laluphekwa amakhosi, umuntukazane wayethi uma elipheka lingavuthwa nhlobo, kanti ke futhi lalungangeni emizini yabafokazana, uma lungenile abakulowo muzi bayafeketha. Uselwa lolu lalungaphekwa lodwa, kodwa bekuthi uma kufikwe nalo bese lubekwa phambi kwendlu yenkosi, inkosi iphume ilunyathele, iziqinisa ngalo belu. Emva kwalokho luthathwe inyanga eqokiwe ukuba iluhlanganise neminye imithi enjengoMgunya, imbizakayivuthwa, umaqunda ngokuqunda izizwe, uvuma kanye neminye imithi yobukhosi, kanti ke kusetshenziswe amanzi omfula omkhulu noma ulwandle ukupheka lona uselwa belu.

Emva kokugxotshwa koselwa yinkosi nenyanga ilupheke, kuphuma inqina kuzingelwa ingwe ezothi uma isibulewe icwiywe ukuze ihlanganise noselwa lolu oluphekwayo. Okunye ke bekuhlaselwa izitha ngaphambi kwalomkhosi, okuthi emva kwalokho kuthathwe izingwazi nezikhulu zabafo eziwe ngomhlanganiso wokuqala zicwiywe imitsha, amaphakathi kanye namakhanda aza kuhlanganiswe nentelezi kuphekwe noselwa.

Brief Overview

This article is about an ancient festival, called uselwa, that is no longer in practice. It happened after harvesting, where the king would be the first to taste the harvest before the community could.

Leave a Comment