Ukuhuba NgesiZayoni

Amahubo ngesiZayoni

Amabandla aseZayoni adume kakhulu eNingizimu Afrika ngendlela ahlabelela ngayo nangomndlandla wawo. Kuba lula ukuhlukanisa amalungu asebandleni laseZayoni ngendlela ashuna ngayo izingoma noma ngabe zijwayeleke kangakanani.

Lana ngaphansi siqukethe umqopho webandla laseZayoni elizinze eMgababa licula ikhorasi le ngoma ethi: Njengendluzela Ilambele Amanzi, eyaziwa kakhulu amakholwa aseNingizimu Afrika.

Balalele ngezansi bethi nje kanjalo “umoya wami ulambele wena Nkulunkulu”.

Naba futhi becula ingoma edume kakhulu ethi: Namhlanje Elamanqamu

One of the distinctions of the Zionist (No affiliation to Judaism) Christians churches in South Africa is the unique tone and sound in which adherents practice their faith. The article details this and contains a recording and video of Durban-based Zionist Christian Church in which popular hymns in the South African Christian community have been adapted to possess a Zionist style to them. The title of the song of the audio recording is “My soul is hungry for you O! Lord.” The title of the song in the video recording is “This is the Day that the Lord has made”

The recording and video have been gracefully granted to the Ulwazi Programme by Miss Nobuhle Mncibi.

Leave a Comment