Ukuhlukana Kokugida Uma Kushoniwe, Shembe

Inkolo yobuNazaretha inkolo ewagcinayo amasiko kakhulu futhi ekholelwa kuwona kakhulu. AmaNazaretha akholelwa kakhulu kubantu abangasekho noma amadlozi futhi bayibandla elikhulu. Uma kwenzekile kwabakhona ilunga lebandla elishonile kuba khona into amalunga ebandla avamise ukuyenza ngelanga lomlindelo. Ngosuku lomlindelo okuyaye kube wusuku olwandulela usuku lomngcwabo kuvamise ukuthi baligidele ilunga lebandla kodwa. Kunomgomo owaziwayo ukuthi uma kushone umama kuzogida omama ngokolimi lwenkomo babizwa ngo-14. Uma kushone umuntu wesilisa kuzogida bonke abantu besilisa abaziwa ngo-23. Uma kushone inkosazane kuzogida amakhosazane aziwa ngo-23. Ukugida lokhu kugidwa ngelanga lomlindelo kuphela. Lokho kugida kanjena kwenziwa ngoba bathi umuntu noma engasekho emhlabeni kumele agidelwe yilabo abekade egida nabo esaphila emhlabeni. Yingakho nje kumele kugide ozakwabo.

Zonke lezigaba ezibalwe ngenhla azigidi ngokufana ngezikhathi ezahlukene enkonzweni kodwa uma kuwumlindelo kuzogidwa ngendlela efanayo. Lenkonzo yomlindelo iba ubusuku bonke. Kuzothi ngosuku lomngcwabo akuvumelekile ukugida, umuntu uyafihlwa ngendlela ebekiwe yebandla. Lelibandla liziqhakambisa ngenhlonipho abayikhombisa noma umuntu esedlulile emhlabeni njengoba bengakwazi ukuthi bagidele umuntu obengagidi nabo kodwa agidelwe yilabo abasezingeni elilinganayo nabo. Nakuba abantu besilisa begida ndawonye ngokwebandla bengahlukaniswa izigaba njengabesifazane bona abagidi indlela efanayo. Amakhosana agida indlela ehlukile kuneyobaba asebekhulile ebandleni.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment