EMakethe

Usuke ungakafiki kwelikaBhanana uma ungakayiboni iMakethe eThekwini, kahle kahle nje akekho umuntu ohlala eThekwini ongayazi iMakethe. Phela eMakethe ila ezibondwe zashiywa khona. IMakethe lena iwusikompilo kwayona nje iyodwa, abanye bayibiza ngokuthi i- “Warwick Triangle”. Akumangazi ukuthi le ndawo inedumela futhi ihlezi igcwele abantu, abagcwali nje ngoba bezichithela isizungu kepha wonke umuntu ubheke into yakhe. EMakethe … Read more