Ukubaluleka Kwefa Esithenjini

Ukwabiwa Kwefa Ngendlela Efanele Ukwabiwa kwefa kuyinto ebalulekile emndenini noma imuphi. Ifa yilapho kusuke kuhlukaniswa ngokulingana noma ngokushiwo umnikazi womuzi izimpahla zasekhaya njengemfuyo njalonjalo. Kwakubalulekile ukuthi umnumzane uma enemfuyo ukuthi ayabe esaphila ukuthi izosala nobani ekhaya ukuze kungabi nezingxabano nemibango. Okubalulekile ukuthi ezikhathini eziningi ikakhulukazi ezakudala kwakubalulekile ukuthi umndeni uthole ingane noma izingane zabafana. Kwakunenkolelo … Read more

Umbondo

Ngokwesiko lamaZulu intombazane uma isiganile noma ilotsholiwe, ihambisa umbondo kubo kamkhwenyana. Umbondo ukudla okunhlobonhlobo okuthwalwa amantombazane aphelezela umakoti uma eya emzini noma lapho eganele khona. Intombazane uma kade izocelwa iyaye ihambise umbondo obizwa ngokuthi ingqiba zinyawo zabakhongi, ngokwesiko uma kade kufike abakhongi bezocela isihlobo esihle intombazane leyo ekuziwe ngayo ibizwa ngomakoti ngoba isiganile. Umakoti uphathisa … Read more

Ukugana Kwesithembu

Umuntu wesilisa ngasosonke isikhathi uyinhloko lokho ubekusebenzela ngokuthi athi ekhula asebenze kanzima asheshe abe nonkosikazi nomuzi nengane. Ubuhlonishwake endaweni ubungavunyelwa ukuthi uphawule mekunemihlangano ngoba awunaye unkosikazi, futhiubungavunyelwa ukuqobela abanumzane inyama. Ngokuthi babefuye kakhulu babengenandaba ukuthi balobole kangaki yingakho babeba nesithembu bekwazi futhi ukubondla mase bebazekile labobafazi. Ukuba nesithembu bebekuthanda ngoba bebeba nengane eziningi, kakhulu ezabafana … Read more