Ukugana Kwesithembu

Umuntu wesilisa ngasosonke isikhathi uyinhloko lokho ubekusebenzela ngokuthi athi ekhula asebenze kanzima asheshe abe nonkosikazi nomuzi nengane. Ubuhlonishwake endaweni ubungavunyelwa ukuthi uphawule mekunemihlangano ngoba awunaye unkosikazi, futhiubungavunyelwa ukuqobela abanumzane inyama. Ngokuthi babefuye kakhulu babengenandaba ukuthi balobole kangaki yingakho babeba nesithembu bekwazi futhi ukubondla mase bebazekile labobafazi. Ukuba nesithembu bebekuthanda ngoba bebeba nengane eziningi, kakhulu ezabafana ingane yizo ebeziyigugu kubo. Nge khathi zempi umnumzane ubeyibamba ngabafana bakhe.

Umnumzane ubekhuluma kumakoti wakhe ngalendaba kokunye kube wuye omshelelayo lo ambonile ukuthi angaba umnakwabo. Kokunye afunelwe abazali bakhe kodwa bekuba yinto evulelekile ngoba umdeni ubuyazi ngoba ubethembe inkomo zakhe. Uma sebekhona labafazi bendonda eyodwa, mhlawumbe bayalwa abazwani umnumzane wekhaya uyabahlakaniphela ngokuthi abafake umuthi bathobele yena noma bengazwani kodwa bayakhohlisana. Isithembu sasenzelwa ukuthi bakwazi umuntu wesifazane ubehlonishwa ngoba kunekhathi lapho esendaweni yakhe yobusha, mhlambe ubeyotete akavumelekile ukupheka ukudla okuzodliwa abantubesilisa noma umdeni wonke futhi akudingeki nokuthi angene ekhishini ukopheka. Yilezozathu azazenza ukhuthi abe nabalekelelibakhe emzini nkumnyeni wakhe. Futhi kuqala beyingabekwa inkosi bekuthathwa ikhehla elizala bonke laba ngoba yilo inhloko muzi libe yinkosi. Yilona elafika kuqala mhhlawumbe laba namakhosikazi amane noma ngaphezulu, aseba nengane ingane zibe nabafazi, kugcina kuyindawo enkulu ensibongo esisodwa. Yonke into ithathiselwa kulo ikhehla noma kukhona isivakashi sihlwele sangenisa kwenye yalezizindlu besilaliswa kodwa kusasa kuzoyiwa kobikwa kulo oyinhloko.

Inhlalo yakhona

Umnumzane ubewakhela amakhosikazi ewabela nemfuyo khona kube umuzi okhulu, kube ikamama omdala ophakathi omcane kanjalo kuye ngokuthi ubizwa kanjani. Zonke lezindlu kuyaphekwa.Kuyalimnya amasimu amakhulu bayalekelelana ngoba usuke esebalaphile umnuzane womuzi ngokulayelwa abadala kunaye. Kuyabhinqwanake la esithenjini kuze kube umthelela nasekwathiweni kwamangama engane. Mhlambe uthole ingama lomfana wakhona kuthiwa umfana uzothini, uNjengobani, uNgangishilo, ukhuzimpi, uthulebona, ubonakele. Amantombazane wona oLayekile, Batheni, okhashwayini, uzethembe, Thangithini, Sholoni, Bavumile. Wonke lamangama imvamisa kwakuba nesehlo esithize bese beqamba ingane mhlambe iqamjwe unina kokunye umnewabo amqambele kuze kucume lona. Futhi babuye bahlebane nanoma ingani, kodwa mewungumnumzane ubuhlonishwa uma unesithembu endaweni ohlalakuyo.

Ukubazeka

Kokunye bekuba kuye umama wekhaya ngokubona ukuthi akakhoni ukumanelisa umnumzane wakhe bebeyixoxa, bobabili kuyima iyoxoxwa izalukwazi zomdeni ukuthi kune nkinga mhlambe ubaba wekhaya uzimisele ukuba nabantwana abayishumi nesithupha noma ngaphezulu kwalokho, umama meteta uteta kabuhlungu noma kabi aphuze ukululama mekade teta noma umdali umphe inzalo engeningi,bekuba uye umakoti oyifunelayo indoda yayo intombi ayibonayo ukuthi iyahlonipha ukwenzela ukuthi ahlale kahle naye, zolekelelana kumnyeni nasezintweni zalapha ekhaya mekuwumdeni omkhulu, enethemba lokuthi bazohlalisana kahle nomnewabo namahlazo omuzi wakhe azofihleka. Kokunye kuba amalunga omdeni afuna amakoti omusha. Mekuthi khona awake wabanaso isithembu ekhaya siyabakhona, ngoba kuthiwa ufika ngephupho kwabaphilayo ngoba efuna indodana yabo ibe nesithembu, uyalotsholwa aqedwe akubinankinga ngoba usuke ekhonjwe abantu abadala befike ngephupho. Kodwa uyabikelwa omdala umama kubekuye ukuthi uyahlala noma cha kodwa ubaba naye usuke echaza ngokumcenga lokhona ngoba hhayi ukuthi akamfuni futhi hhayi ukuthi akamnelisi yingoba efunwa amakhehla akulomuzi, masekhona uhlala ngokuthula ngoba usuke efunwe abangasekho.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment