Traditional Zulu Dance

Ijadu Ijadu uhlobo lwengoma noma ukusina olwenziwa uma kunomcimbi wesintu ekhaya ikakhulukazi, umcimbi othinta idlozi okungaba umemulo, umsebenzi wokubuyisa umnumzane wekhaya osewashona noma umshado. Ijadu luwuhlobo lwengoma engasheshi uma isinwa futhi namaculo akhona awasheshi ngoba lwaqalwa abantu abadala besilisa okwakuthi uma bezinamele kulowomcimbi noma bebonga impatho kulowomuzi abasuke bemenywe kuwo basine. Uma kuculwa iculo lejadu … Read more

Ladysmith Black Mambazo

Contents 1 Background 2 Genre Formation 3 Naming 4 Music career Retrospect Background Ladysmith Black Mambazo presents the traditional music of South Africa and is regarded as the country’s cultural emissary at home and around the world. In 1993, at Nelson Mandela’s request, Ladysmith Black Mambazo accompanied the future President to the Nobel Peace Prize … Read more

Early Black Popular Music in Durban

In the early part of the 1900’s the music that symbolised identification with Victorian values for Zulu speakers was imusic.  Although essentially founded in European and American music, it was not simply a black imitation of Western metropolitan culture.  Afro-American music and minstrelsongs, together with various other forms of musical comedy and black humour, played an important role … Read more

Mariannridge Musician: John Dunn

Contents 1 ¬†Family History 2 The Beginning 3 Member of YGB 4 Solo Artist and Businessman Family History John Paul Dunn, named after the Great John Dunn of Mangethe, Zululand is a musician who has lived in Mariannridge all his life.¬†John Dunn is the son of the late Mary Anne Pacifica Dunn and the late … Read more