Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi. Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi. ___________________________________________ The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.

Umfula Ezimbokodweni

Umfula owaziwa ngokuthi Izimbokodo noma Ezimbokodweni ugeleza uqhamuka endaweni yaseMbumbulu wehle njalo uhlukanise ilokishi laseMlazi ingxenye okuthiwa uBB kanye nendawo yasemakhaya eyaziwa ngokuthi iseFolweni. Abantu abakhelene nalomfula baxhaseka ndlela zonke ekutheni baphile mihla namalanga. Umfula lona usetshenziswa ukukha amanzi okugeza izimpahla, izimoto. Ubuye futhi usetshenziswe ekutheni labo abanamabhizinisi okwakha izitini bawakhe eduze amanzi. Kuchelelwa ngawo … Read more