Umlando WakwaMzimela Nezithakazelo Zabo

Izithakazelo

Mzimela!

Mnguni!
Lwandle olungawelwa
Luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu
Mahlab’ angadli
Ngoba udl’ umkhonto
Mwelase!
Ongaweli ngezibuko!
Owela ngempambuse zomfula
Umaginind’ umuntu ngomkhonto
UDlubu lwahlutshwa ekhasini
Gumede!
Mbizeni!
Ntaka!
Sheleza!
Mzungwanya,
Dimbani;
Donda kaMlimandlela
Mfuyi wamatshe,
Mnguni !
Mfeka
Abasab’ amacokana
Nzungane kaMagxega
KaNtonga yethusi.
Lwazi,
Maconi
AbaZimela ngentonga yethusi
Abafokazana bezimelelela ngomhlanga

Umlando wabo
Abantu bakwaMzimela bebakhe enyakatho nomfula iMfolozi, lapho babakhelene nesizwe samaThonga. Ngaleso sikhathi babeholwa nguKhonjwayo kaNtambo kaNjazi. Kuthi ngesikhathi esifanayo kuna bakwaMthethwa bebuswa inkosi uDingiswayo, nangapha kwabo kukhona abakwaNdwandwe bebuswa yinkosi uZwide. UKhonjwayo wakhe eZinkuhlwini bude buduze neNcebeni uma udlula intaba iNkweyana ubheke ngasolwandle eningizimu neMpumalanga yelokishi lakwaMsani eMtubatuba.

UKhonjwayo lona kaNtamo wake wahlaselwa nguDlabela wakwaMthiyane nabaseMagengeni ngoba babakhelene namaThonga. Loku kwenza ukuthi abanye baseMazimeleni bazihlanganise noZwangendaba wakwaMncwango, kuthi ngesikhathi belibhekisa enhla nezwe babebalekela inkosi uShaka owayebusa KwaZulu ngalesosikhathi. USihubele kaGabadele kaNjingili wazinikela embusweni wenkosi uShaka. UNjili wayesakhe laphaya ngasemfuleni iVuna kwaNongoma. Wase esezala inkosana yakhe uSigodo yena owazala inkosi uZimema owazala inkosi, yena wazala uNtshidi naye owaba inkosi. Kuthiwa basuka eVuna bayozinza eMthunzini ngasoNgoye. Lapho abakwaMzimela betholakala khona namanje. Inkosi uNtshidi waduma kakhulu ngobuqhawe bakhe futhi aziwa nangokuthi uyingwazi nanokulwa kwakhe izimpi eziningi kubalwa neyaseSandlwana.

Kwathi emva kwayo, kanye nalempi yasoCwecweni lapho sekubanjwe khona isilo sasOndini, bahamba naso sasiwa e-Oden Moullen eKapa, kwathiwa bonke abanumzane abebethembekile eSilweni sasOndini baphoqeleka ukuba babe ngaphansi kolawulo lamaNgisi. Naye uNtshidi waba ngaphansi kwalawo makhosi abe eselawulwa ngumthetho owawushaywa yibo abelungu. Amakhosi ayeselilahlile ithemba ngokubuya kweSilo, ecabanga ukuthi sesiyokhothamela ezizweni. Enye yezinto eyenza abantu bakwaMzimela babe ngabantu abakhulu nabahlonishwayo emlandweni wakwaZulu ukuthi, babebheke uMntwana wesilo sakwaNodwengu lowo okungumntwana uMgidlana njengoba nethuna lakhe lisendaweni yabo amaZimela. Kuthi umuzi womntwana uMgidlana waseNtshiweni ubekhona nawo kwaMzimela, kanjalo noGqwashaza kaMaphuthwana wakwaVundla wayebheke umntwana uMgidlana.
UNdlunkulu uNomvimbi okaMsweli wayezalwa khona kwaMzimela. UMsweli wayengeyona inkosi kwaMzimela kodwa wayengumnumzane owayeyiqhawe evelele futhi. Undlunkulu okaMsweli wabe esezala iSilo sasOsuthu uDinuzulu. UNdunankulu okaMsweli wayegane iSilo sasoNdini uCetshwayo. Okudabukisayo ukuthi uye futhi uMsweli owasala empini yaseNdondakusuka kulwa abaNtwana beSilo sakwaNodwengu uMntwana uCetshwayo noMntwana uMbuyazwe. Kwathi uma uSuthu selunqobile, lase lathumba izinkomo nezintombi lapho.

Kwakunomuzi wesilo sasOndini eDlalangubo okwakuthiwa kusOndini olubomvana nolapho uMntwana waso uDinuzulu wazalwa khona. Elinye igama likaDinuzulu ayaziwa ngalo esakhula kwabe kunguMahelana aliqanjwa iSilo ngoba sithi sibahela ngenhlanhla yaso esasihlala siyiphethe.
ISilo uCetshwayo samsusa uNdlunkulu kuMsweli oNdini sayombeka esigodlweni sakwaGqikazi. Kwathi lapho eya kuleso sigodlo, undlunkulu okaMsweli wayehamba noMholo wakhona kaMzimela iqhawe lesilo sasOndini, uNobiyana laphaya esigodlweni sakwaGqikiza. UMholo wayeNotwayiba kaKhwani kaMlaba wakwaNdwandwe kanye noMpambana kaMadwala waseBathenjini lolu okunguzalo lukaMadwala olulaphaya eMangomhlophe kwaNongoma. Undlunkulu weSilo sasOndini okaMadwala wayezalwa uMpambana. KwaDlangezwa abantu bakwaMzimela bakhelene nabantu bakwaMkhwanazi.
English Summary
These are clan praises and history for Mzimela people
By Mbusiswa Jerry Zuma
Source: Ilanga Newspaper

8 thoughts on “Umlando WakwaMzimela Nezithakazelo Zabo”

 1. Ngizama ukulandela uMlando wakwamMthiyane base RichardsBay nabakwaSokhulu ubuhlobo.Ngiyabona kungena abakwaCele kanti abakwaSokhulu abahlangani ndawo ngobuhlobo nabakwaCele.Ngingathokoza uma singacaciselwa,Muhle umsebenzi we The Ulwazi Programme.
  BL Mthiyane

  Reply
 2. Ayi ngathi nisixhuma nabangahlangani nathi manje. Thina kamzimela asihlobile ka mwelase no gumede nakanjalo akenichazisise bo.

  Reply
  • Sawubona, i-Ulwazi Programme isebenzisa ulwazi olutholakala ezindaweni ezihlukahlukene njengasezincwadini, emaphepheni, ebantwini bemiphakathi, ababhali bethu, nakubasebenzisi bale-website. Ukuze sandise ulwazi ngemilando yethu, kuyasiza ukuthi abantu banikele ngolwazi lwabo.
   Uma wazi omunye umlando, singajabulela ukuzwa ukuthi uthini. Ungasiphendula lapha, noma ungasibhalela lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/contribute/

   Reply
 3. Angikugxeki kodwa nje siyaphisana ngo Gumede izithakazelo zakwaGumede azifani nakancane nezakwaMzimela n oMwelase no Mfuyi wamatshe into esingayazi thina . Mina ngazi kanje
  Mzimela
  Mnguni wasezaphowane
  Donda
  Lwandle kaluwelwa luwelwa ziNkonjane
  Zonezindizela phezulu
  Njingili
  Ntshintshwayo wena wase ndingazeni
  Veziwomlomo
  Sbhakuza salolukhethe
  Sihubela
  Sgodo
  Chubase wena kanongogo
  Knene kwaseNdlunkulu.

  Angibaz ogumede bangenaph .umfeka angimfakile ngoba angibuqondi ubudlelwano bethu nabo kodwa ke kuthiwa izalwa uMzimela .
  UMsane unomnguni wasondini
  UMyeni unomnguni wase ningizimu
  UQwabe/Gumede unomnguni kayeyeye
  UMzimela unomnguni wasezaphowane .
  Zining izibongo ezithakazela ngomnguni but akusho ukuth abakithi emazimeleni
  Nangu uMbokazi uthi Donda Lwandle kaluwelwa luwelwa ziNkonjane noMzimela usho lokho kodwa asihlobene

  Reply
  • ng’bingelele , mina nginguKheswa , kodwa bes’thakazela sithi KHESWA , MNGUNI , MZIMELA , NTANDABUKWA , MAGAGASI ASOLWANDLE , Y’NTETHE EY’MATHE AMAHLE , AMANYE AMATHE AMABI , NOZULU ,… the clan history of the Mzimela fit the stories from my family than all info i get from the Kheswa name , ningasiza?

   Reply
 4. Ngibingelele

  Mina ngingowakwa-Jiji isibongo, Ngizwa kuthiwa singabakwa-Mzimela

  Bengcela ukbuza ukuthi u-Jiji ungena kanjani ku-Mzimela

  Reply

Leave a Comment