Umlando WakwaMthiyane Nezithakazelo Zabo

Umlando wabantu bakwaMthiyane ubakhomba kwimvelaphi nokudabuka kubantu bakwaCele. Ukwakha kwabo eduze neNonoti eNkandla kuye kofika kuMhlathuze kwadala ukuthi indawo idume ngaphansi kwabo. Inkosi uDibandlela owayebusa isizwe sakwaMthethwa walandelwa umzukulu wakhe uMagaye ngoba amadodana akhe inkosi uDibandlela ashona esemncane engakabusi. Wayenamadodana amabili okwabe kungu, Mdonsilwa kanye noVico.

UVico kwase kuba uyena owazala amadodana amabili uMagaye kanye noMande osekuphume kubo izindlu zamakhosi akwaCele asesabalele lonke izwe laseNingizimu Afrika. Inkosi uMagaye yabulawa ngesikhathi kubulawa iLembe ngenxa yokuthi wayengumngani omkhulu weLembe, manje isitha seLembe isitha sakhe. Inkosi uMande yena wabulawa yinkosi uNqetho wakwaQwabe eMaMbedwini.

Isizathu sokufa kwakhe ukuthi wenqaba ukuhlangana nayo inkosi uNqetho ukuba kuhlaselwe iNdundumo yaseMgungundlovu. Kwathi esekhotheme lamakhosi, abantu bawo base behlakazeka nezwe ngakoMzimkhulu. Kusolakala ukuthi enye yamadodana kaCele isekhona eNingizimu yoMzimkhulu okunguMningi kaSohlaza kaSongatshani. Ngenxa yokungalithandisisi kahle leliyazwe, base benquma ukubuyela emanxiweni okhokho babo eMhlathuze kuyogudla ulwandle. Abantu bakwaDube base bezinze khona bebuswa inkosi uNzwakele kaKhuzwayo nabakwaMbonambi.

Lababantu baze babizwe ngoMthiyane nje kusukela ekubulaweni kweLembe KwaZulu, inkosi uNqoboka wakwaMthiyane wabaleka wayobhaca kwaba kwaZondo eLenjane. Kwathi nalapho iNkosi uNqoboka wangahlala isikhathi eside wabuya kodwa ababuyelanga kwabakubo, waya kwaMbuyazi lapho kungathi wathola intombi yakhona kwaMbuyazi eyabe iyinhle kodwa ineshwa lokungatholi abantwana. Bayifihlela lentokazi ukuthi uNqoboka unabo abantwana. Ekubuyeleni kwenkosi uNqoboka eLenjaneni, intombi lena eyayingabatholi abantwana yezwa ngabantwana benkosi, yacasuka yagana unwabu.

Kuthi ngelinye ilanga amabutho akwaMbonambi eyohlasela eseyowela umfula uMzingazi, aziphonsa kumuntu wesifazane ephethe ingane encane. Wabaleka waze waba mfishane ebona amabutho waze waphonseka ekwanini lapho ambamba, ambuyisela enkosini. Kwathi lapho inkosi ithola ukuthi nguNdlanzi olale ekwanini. Inkosi yase ithi kusukela namhlanje, ngoba amabutho ami uwathiyile ayongena enkwanini, ngakho usunguMthiyane.

Kwathi lapho inkosi uMqedi isahleli kahle nabantu bayo, kwase kuqhamuka umlungu ogama lakhe uRichards wase ecela ukuhlala nenkosi uMqedi, nebala inkosi yavuma. Wathi lomlungu uma ebona ukuthi lendawo ahleli kuyona inomnotho, wase ehlangana nabakubo, base sebeyasisusa isizwe senkosi uMqedi basisa lapho kunesiteshi khona sesitimela khona eMpangeni. Ngaleso sikhathi isizwe sakwaMthiyane sasibuswa inkosi uMphangwa lapho uhulumeni wobandlululo wanqumela ugwayi katiki abantu bakwaMthiyane ukuba basuke ngenkani endaweni yabo.

Yaqinisa ikhanda inkosi uMphangwa inqaba ukusuka ezweni loyisemkhulu. Ukuthunywa kuka Tiny Jordaan ngabo abelungu ukuba bazomsusa ngesankahlu kwaphetha ngokuthi lugobe uphondo kwinkosi uMphangwa wagcina esukile. Lenkosi yakwaMthiyane kwakuyinkosi esuthayo futhi ilisoka injalo ngoba amakhosikazi ayo abalelwa eshumini nane bese eba nabantwana abangamashumi amane nesishiyagalolunye. Kulezizingane eziningi kangaka izinsizwa zazingamashumi amabili nesishiyagalolunye bese kuthi izintokazi zibe amashumi amabili nje qha. Ukwakhiwa kwesitimela kwadala ukuthi baxoshwe khona futhi abantu bakwaMthiyale kulendawo entsha abase bezinze khona. Lendawo esiqanjwe ngokuthi kuseRichards Bay iqanjwe emva kwegama lomlungu owabasusa khona abantu bakwaMthiyane. Indawo yabantu bakwaMthiyane kwaba iyona ndlela abadlelwa ngayo indawo yabo. Base beyokhosela kwinkosi yaseNtambanana kwinkosana yeNkosi uMqedi.

Izithakazelo zakwaMthiyane
Mningi!
Sohlaza!
Sokhulu!
Mqedi!
Mthiyane ngokuthiya amadoda
Wena waseMandlanzini!
Mphangwa!
Ezinye Izithakazelo
Mthiyane kaZikode kaBhambane
KaSikhova sendel’ amabel’ aMatikwe
KaSikhuleko sami
Engakhuleka ngaso
Ngicela ubomi kuSonqgethema
Ubukhosi bakithi
KwaBhambane kaMthiyane
Zondo,
Sokhulu!
Skhangane
Mzili!

English Summary
This article outlines the clan praises and the history of Mthiyane people and how they were moved from their place of origin which is now called Richards Bay.

By: Mbusiswa Jerry Zuma

2 thoughts on “Umlando WakwaMthiyane Nezithakazelo Zabo”

  • Hi Sibusiso,

   According to the Zulu-English dictionaries, ‘ukuthiya’ has several meanings. In the one by Doke, Malcolm, Sikakane and Vilakazi, ‘ukuthiya’ could be:
   1. Ensnare or trap e.g. ‘ukuthiya izinyoni’
   2. Hinder, prevent or obstruct e.g. ‘ukuthiya indlela’ (blocking the path) or ‘ukuthiya amanzi’ (to dam back water)
   3. Support or prop up e.g. ‘ukuthiya indlu’

   Hope that helps.

   Ulwazi Programme

   Reply

Leave a Comment