Izinyembezi zikamame

Izinyembezi zikamame

Aphelile amankemvu agambaqa, sishawa ngisho sesingavikile

Igad’ idinile noma sesikhala ezomfelokazi kodwa ushwele lutho

Lafa laphel’elikaPhunga sibhekile, sibuka udwendwe lwezinyembezi,

Zigobhoza, zehla ngenjomfudlala zichithekel’ ogwaduleni

Yeka amandl’ esambane, siwa sivuka silwela ukuthambisa izinhliziyo,

Ezikhala igazi, siwa sivuka silwela ukupholisa ulaka lwababulali

Abashay’ imbokodo nesisekelo beshiya abafelwa nezintandane

 

Lenkululeko sayimitha sayibeletha kodwa ifana nephundlile

Usizi lwezintshikazi nezaguga zakithi sigiya ngazo njengethambo

Ubunzima besimame sibubukela phansi njengomalob’ embadada

Ngikhalela umame yena owakhulelwa wathemba ukuthi uzozala indoda,

Ezododa kanti uzochamsela amaguncu abole ngaphakathi njengegula lamasi

 

Kanti lezinyembezi zezintshikizane eseziphenduke ugubhu zishaywa zigobhoza,

Ziyoze zibe umfula njengoba ziyinkasa nje, lesisililo sezintomb’ ezindala zihlukunyezwa

Siyokhala njengecilongo lempi kuze kube nini?

Wakhala wazijwiba phans’ umame, efa kabili imfakabili okomkhovu ebulawa

Iminjunju iphelekezelwa isilokozane sosizi sokuhlukunyezwa enganamandla,

Okuziphindesela.

 

Thina madod’ angadodile siyakutshiswa inyoka uma singayeka udlame

Thina madod’ angaphusile siyohlonywa ‘lwegwalagwala uma singayeka,

ukunukubeza abesimame

Thina bakhephayane abacabangisa okosana, siyoqheliswa ngomqhewe wengwe,

Uma singayeka ubudlova bokubulala abangenacala sishiye kukhal’ ebhungezi emagcekeni

Thina zinsizwa siyohlabana uma uhlanga luwe ngendlela, abesimame sebekhululekile

Thina zinsizwa siyokhothanyelwa njengamakhosi uma singayeka ukuyishay’ emuva siyishaye phambili ngobuxoki nokuhlukumeza.

 

Brief Overview

This a poem advocates for an end to gender-based violence and abuse, especially directed by men to women. It is relevant to the current occurrences happening across South Africa as there has been an escalation of cases of reported crimes concerning women and children abuse by men. It appeals to the society – especially men– to stop abusing women and it is also about how much of a role men have to play in protecting women and children as they are the ones who are more vulnerable and prone to be victims of gender-based violence.

Leave a Comment