Izinkolelo Noma Izindlela Zokuphila Ezilindelekile Emphakathini

Uma umuntu efika emzini womuntu akufanele ame nje egcekeni. Ngokwesintu kufanele afike akhuleke ebingelela bese esondela ngasendlini afike kube sengathi uhlala kwasakuqojama. Kuthiwa lokhu kwenziwa ngoba abantu bayiqinisile imizi yabo ngemithi okungenza lowomuntu uma emile kanti akaqinile angazithola eseshayeka phansi. Akanikezwa umuntu into eyesikhali ibhekiswe ngakuyena, kungabe ummese noma ucelemba. Kufanele indawo lena elimazayo ibheke kulowo onikeza omunye noma ibhekiswe phansi. Kunenkolelo yokuthi uma sibheke ngakuye angase abe sengozini yokugwazwa noma alinyazwe ngesikhali.

Umuntu wesilisa akavumelekile ukuthi uma engena endlini angene efake isigqoko. Ngokomthetho wesintu kufanele uma engena endlini asikhumule asiphathe ngesandla, lokhu kukhombisa inhlonipho kubantu abafice endlini. Uma engasikhumuli lokhu kukhombisa ukwedelela nokweya lowomuzi.

Umuntu wesilisa ongaganiwe akavumelekile ukuba sesigcawini noma enkundleni yamacala, noma ngabe uneminyaka emingakhi akakwazi ukubeka umbono noma ukuphawula ngodaba oludingidwayo. Lowomuntu uthathwa njengomfana aze abe uyaganwa.
Umuntu akufanele abeke izandla ekhanda lokhu kubika umhlola. Uma uthwala izandla kungonakele lutho bathi ubiza ukufa. Noma ngabe ulingisa umuntu olilayo ngoba eshonelwe esosizini akwenziwa. Umuntu akazikhalisi ngobaa nakho kuthiwa ubiza ukufa. Kuthiwa futhi akufanele umuntu afake isicathulo esisodwa ngoba ubikela abazali bakhe ukuthi bashone.

Akuvumelekile ukulukwa abantu ababili ekhanda nangaphezulu ngoba kuthiwa uzibangela ishwa lokuthi uhlanganyelwe abantu bekushaye noma bakuhlanganyele ngenkulumo.

Awuvumelekile ukulukwa abantu ababili ekhanda:Mawukwa akudingeki ulukwe abantu ababili nangaphezulu ngoba kuthiwa uzibangela ishwa lokuthi uhlanganyelwe abantu bekushaye noma bakuhlanganyele ngenkulumo.

Ukuzixhungisa noma ukulingisela omunye onesici esibonakalayo akuvumelekile. Ngokwenza lokho kuthiwa uyakubiza lokho nawe ungagcina unjalo noma uyozala ingane ezinesici naso. Noma kuthiwa uyadlala akufuneki kungcono ulingise ngento engcono, ngoba wenzela ukuthi uma seyenzeka ngempela kube yinto enhle.

Amagende awadlalelwa ekhaya ngaphakathi ikakhulukazi ehlobo ngoba kuthiwa adonsa umbani wezulu ukuthi lizomosha ekhaya.
Kuthiwa akumele nibange umsindo wokulwa ekhaya idlozi alihlali lapho kunomsindo, liyabaleka. Kuthiwa abantu bandawonye abaphakamiselani izikhali, ngoba kuke kube sekungenelela nezidalwa okungaholela ekutheni kubekhona ofayo ebulawa owakubo. Ngoba umuntu nomuntu unesidalwa esimgadile, Uma belwa bodwa nazo ziyalekelela bese kuze kugcine sekufuneka uxolo lapho kuzohlatshwa kuze bakhumelane nomlotha, khona nezidalwa zizoxola.

English Summary
If you are handing someone a knife or something sharp, you have to turn the sharp part of the knife towards you the giver or it should point down. It is believed that if you give them with the sharp part pointing at them at some point in their lives they are going to be stabbed.

Whenever a male figure enters a house they should take off a hat or cap. It is a sign of disrespect to keep it on.

Siblings should not fight or have a heated argument. It is believed that every individual is protected by an ancestors. By fighting ancestors are also involved and this may end up bad or it can even lead to the family slaughtering an animal to appease ancestors.

Children must not play with stones, it is believed that they attract lightning.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Reply