Izinkolelo Nemikhuba Eyenziwayo Uma Kuduma Izulu

Uma lizoduma izulu kuba nesifudumezi kuhlangane amafu amnyama, lindindize noma lishise kodwa lishisele emafini. Kuyenzeka lisuke lihlanganise amafu lidume kune, kube nesishingishane somoya ozama ukuligudluza. Kwesinye isikhathi ligcina linile imvula kokunye idlule ngenxa yokupheshulwa umoya. Abantu babekwazi ukuhlukanisa uma kuyilo elemvelo noma kwengolukuganga lelo elenziwa ngumuntu ngoba ehlasela abanye. Indawo ejwayele ukudlalela izulu kuyo ibizwa ngokuthi isishozi.

Izulu lemvelo alivamisile ukushaya emzini yabantu kuthiwa lona lidlalela enkambini noma emithini emide, akujwayelekile ukuthi lishaye izinkomo ngaphandle uma kungelokuthunyelwa izulu. Izulu lokuthunyelwa nalo abantu bayakwazi ukuzivikela ngokukhipha izinduku zabafana. Lelizulu libonakala ngokwenza umonakalo egcekeni njengokushisa ingxenye yendlu noma libulale imfuyo.

Ukuzivikela
Abafana abalusayo kubalulekile ukuthi bafundiswe ngezulu nokuthi bakwazi ukulibona ukuthi liyahloma ngoba kufanele baphuthumise izinkomo ekhaya. Uma sebezivalele esibayeni kufanele bakhiphe nabafana bezulu (izinduku ezikhishwa uma kuduma) ngoba abakhishwa yinoma ubani. Lezinduku zikhishwa umnumzane wekhaya noma izingane ezingabafana. Abantu besifazane abazithinti izinduku zabafana bezulu ngoba kuthiwa bayaziphuphisa bese zingasasebenzi. Kumele behlale beqinile njalo abafana bezulu. Enye imbangela yokuthi abasifazane bangazithinti ukuthi babuye baye ebudaleni babo yingakho kungafanele nangengozi bazithinte lezinduku. Uma lisheshe lahloma abafana bengakabuyi nezinkomo ekwaluseni kuthiwa babeziqoqela endaweni ephephile bese becasha ngaphansi kwazo ukuzivikela.

Izinto ekungafanele zenziwe uma izulu liduma

 • Kuthiwa akufanele umuntu noma endlini kufudumale.
 • Umuntu wesifazane akufanele aveze amahlombe uma kuduma kufanele awamboze ukuhlonipha izulu.
 • Awathintwa amanzi
 • Akusondelwa emlilweni
 • Asivulwa isambulela uma liduma.
 • Izibuko nezinto ezicwebezelayo endlini ziyambozwa.
 • Uma izulu lidume umuntu esendleleni yesizulu kuthiwa akufanele ahambe alandele indlela ngoba nalo lihamba ngayo lingamfica limlimaze.
 • Akufanele umuntu agijime ngoba uzofudumala umzimba bese liyamlimaza izulu.
 • Uma liduma nisekhaya kuthiwa kumele abantu bahlale ndawonye, bangabangi umsindo bazothe. Kuhlalwe ngokuziqoqa, abantu besifazane befinyeze imilenze banganabi futhi akufanele abantu bahlale bencike. Kuthiwa ukuhlala ndawonye kwenziwela ukuthi uma liganga, kusheshe kubonakale ngoba like lingene limgqibe umuntu kanti uma behleli ndawonye kulula ukubonakala kwento eyenzekayo. Uma liduma ebusuku abantu sebelele kufanele bavuke lize lidlule.
 • Uma kukhona oncelisa ibele akabe esalikhipha ibele uyayithulisa nje ingane.
 • Uma liqale ukuduma kusabekwe imbiza eziko bewuhlakazwa umlilo, nebhodwe likhishwe eziko lize lidlule izulu.
 • Akufanele kubekhona umuntu ozoncika ensikeni yendlu ngoba kunenkolelo yokuthi uzulu lisebenzisa yona ukungena endlini.
 • Uma kunekati kumele libhekwe ukwenza kwalo ngoba liyakwazi ukuzwa izulu uma lizongena ekhaya. Kuthiwa uma liphuma kufanele lilandelwe lapho liyakhona ngoba kusuke kuphephile lapho liyakhona.
 • Umnyango awuvalwa kuze kuba liyadlula izulu.
 • Kuthiwa asithezwa isihlahla esishaywe izulu ngoba lingase lingene ekhaya uma lizwa intuthu yalo.
 • Indawo eyisiduli noma indawo ejwayele ukuthi idlalele izulu imila amakhowe amaningi ngemuva kokuba selidume ledlula izulu. Kuhle ukuthi abantu bakwazi ukuhlukanisa amakhowe adliwayo nangadliwa ngemuva kwezulu. Ikhowa elidliwayo linsundu ngaphakathi elingadliwa libamnyama kuthiwa ugwayi kathekwane.

English Summary
In Zulu culture there are two types of thunderstorms, natural and the one that is man-made. People are able to differentiate between these two. There are measures that are put in place to protect the household when it storms. They believe that natural storm will not destroy houses and kill livestock.

As protection, there are sticks that are associated with the storm. They are called ‘abafana’ meaning boys. When there is a storm these sticks are placed outside the door. This task is only done by a male figure within the family no matter how young he is. Women don’t touch these traditional sticks because it is believed that when they touch it while on their periods they will lose the power to protect the household.

List of things that are not to be done when there is a storm:

 • Women should cover their shoulders.
 • People should sit together and speak softly. If someone is cooking, fire should be extinguished until the storm passes.
 • If the storm is in the middle of the night, everyone should wake up and sit up until it passes.
 • The door should remain open until the storm passes.
 • All mirrors and shiny objects should be covered it is believed they attract the storm.
 • If it happens that the storm starts during the day and someone is on the way home, they must not open an umbrella and also they should not follow a traditional walking path because it is believed that the storm follows the same pattern when travelling.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment