Isigenyane

Isigenyane olunye uhlobo lomgido wesintu. Isigenyane sehlukile kunezinye izinhlobo zemigido yesintu ezinjengendlamu, isicathamiya nengoma ngoba sona sigidwa amantombazane noma abantu besifazane kuphela.

Ngaphansi kune-video ekhombisa wona lo mdanso, ngokuhlelwa kwawo uZoliswa Mchunu. Ngokugida okungezansi, uMa’Mchunu ubonga umama wakhe ngokumukhulisa.

Le video ithetshulwe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eHoward College, eThekwini.

Above is a video showing a performance of isigenyane, a traditional Zulu dance form. Isigenyane is distinguished from the other traditional Zulu dance forms such as indlamu (performed by boys or men only) and ingoma (performed by both sexes) by virtue of that it is only performed by females.

1 thought on “Isigenyane”

Leave a Comment