Dear Nhlupheko Yami

Imbongi uMsizi Dlamini wasendaweni yaseMagabheni eNingizimu yeTheku ishichilele inkondlo lapho ikhuluma ngosizi ebhekene nalo. Isho ngeqholo ngobuciko ithi iyazihlukanisa nenhlupheko.

Ngokulalela le nkondlo kucace bha ukuthi imbongi ikhule kanzima, ngendlela edabukisayo. Ukulahlwa, ukugconwa, usizi, ukubukeleka phansi, kanye nezinkinga ezibukeka sengathi azipheli yinto esihlasele imbongi isikhathi eside.

Kule nkondlo, imbongi ibika ukuthi ibhekisa amehlo ayo kuMvelingqangi lapho ibeka khona ithemba. Imbongi iguqula umqondo, ngentshisekelo iyanquma ukuthi iyehlukana nezingqinamba.

Cofa laphs ngezansi ulalele imbongi ihaya inkondlo:

Leave a Comment