Ukubaluleka kwamaholidi

Angabe asho ukuthini amaholidi kubantu esikhathini samanje? Phambilini isasasa nokugunjwa kwamaholidi eNingizimu Afrika bekusho lukhulu kepha izinto azisafani. Kulesi siqheshana sibheka kafushane indlela izinto sezishitshe ngayo kanye nokubaluleka kwamaholidi esikhathini samanje. Ukugujwa kwamaholidi nesasasa lawo alisafani nakudala. Amaholidi anjenge Freedom Day, Worker’s Day, Youth Day ne Heritage Day ukubala ambalwa sikhule ebungazwa ngesasasa eliphezulu emphakathini … Read more

Sikwethulela Ulwazi Magazine: Leli Iphephabhuku lishicilelwa kane ngonyaka kubafundi besikole bamabanga aphakeme

Ulwazi Magazine luyaziqhenya ngokwethula leliphephabhuku elisha eliqondiswe entsheni ephakathi kweminyaka engama-13 kuya kwengama-19 ubudala. Leliphephabhuku ligxile kakhulu ukunikezeni umthombo wolwazi, imfundo, nokukhuthaza abafundi bebanga lemfundo ephakeme, liphinde lisebenze njengenkundla yezingxoxo ngezihloko ezisemqoka kubafundi. ULwazi Magazine ihlanganisa izihloko ezihlukahlukene ezibalulekile okubalwa kuzo imfundo ephakeme, izemisebenzi, uzokuphila kahle emqondweni, ubuqhwaga, ezamabhizinisi, izindaba ngabafundu asebaphumelela, umculo, ezemidlalo, njalo … Read more

Iphasika Nokwehlukana Ngokwenkolo

Singabantu sikholelwa ezintweni eziningi ezehlukene ikakhulukazi uma kuza kwezenkolo namasiko. INingizimu Afrika yaziwa ngokuba isizwe esamukela noma esizigqanja ngokwehlukana kwmasiko.  Kulesi sinqeshana sibheka kafushane ukuthi lisho ukuthini iphasika kubantu, amaZayoni, amaKrestu kanye namaNazaretha. Iningi labantu esifundazweni KwaZulu Natali singamelwe amazulu kanti iningi lawo elikholelwa emasikweni esintu. Yize izikhathi zishintsha nezindlela zokwenza ziguquka kepha baningi abasadla … Read more

Challenging Perceptions

Albinism is something that is either revered or feared in most societies in the world, with very few accepting people who suffer from albinism as ‘normal’. In South African law, albino people are considered disabled and are thus afforded protection by the Constitution, with their labour rights being protected by the Employment Equity Act. The fact … Read more

Akuselona leli kheli – King Dinuzulu Road

Ngokubuyekaza isibili emagameni emigwaqo amasha aseThekwini , besicabanga  ukubheka umgwaqo odabula enkabeni yedolobha lethu, futhi osingatha umjaho odumile weComrades Marathon obakhona minyaka yonke. Umgwaqo iBerea, manje osekuyiKing Dinuzulu Road, ‘uyisango’ eliya eThekwini, iTollgate Bridge yakha uphawu olukhulu lokwamukela! Njengombono wabantu wokuqala ngeTheku kubukeka kufanelekile ukuthi lo mgwaqo uqanjwe ngegama lenkosi yamaZulu. INkosi uDinuzulu kaCetshwayo (1868 … Read more