Ukwethulwa kwe eThekwini Strategic Hub

Umkhandlu wedolobha weTheku wethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-eThekwini Strategic Hub okuzoba ikhaya lomthombo wolwazi lwesayensi. Lizophinde lusifake endleleni ekuthatheni izinqumo ezinqala kanti futhi bananye abayingxenye yaloluhlelo bazoba nalo izwi ekusebenzeni kwalo, ekuthatheni izinqumo ezijulile ezithinta izinto eziningi ezahlukahlukene ezizothuthukisa izimpilo zabantu. IStrategic Hub kulemInyaka eyedlule ibiqoqa ulwazi ngokwenza ucwaningo oluhlukene, lolucwaningo lwabe selucubungulwa lwaphinde lwenzelwa … Read more

Yazi nge-Ulwazi App

Njalo sihlale sifuna izindlela zokuxhumana nabasibhalise nathi, ama-subscribers ethu, Ulwazi Programme luyakujabulela ukwethula i-Android app yethu entsha etholakala ngokuludawunilodwa ku-Google Play store! Le-app izokusa ngqo kuwebhusayithi ye-Ulwazi Programme ngokuchofoza inkinobho, okwenza kube lula kakhulu ukufinyelela kuyo, noma ukufaka isandla ezihlokweni ezintsha esayithini ye-ULwazi Programme. Lena iveshini yokuqala ye-app, kuzoya ngokuqhuba kwayo, ungase ubone ukuthuthuka kwayo … Read more

Ubizo, osaziwayo nokushintsha kwesikhathi

Indlela yokuphila iyashintshashintsha, isikompilo alisefani njengesikhathi sobabamkhulu. Ukuba nobizo lokwethwasa nokuba isangoma bekuba into enkulu nengavamile ukuba yenzeke noma yamukeleke kalula. Esikhathini esiphila kuso kubukeka banda abantu abathi abanobizo, kusukela kubantukazana kuya kosaziwayo. Kuleli likaMthaniya sike sabona sikhula isibalo sosaziwayo abamukele ubizo lokwethwasa, babe izangoma. Singabala osaziwayo abanjengo Kelly Khumalo, Boity Thulo, Zodwa Wabantu, Baby … Read more

Amandla Embokodo

Umculo wesintu ugcwele kakhulu abantu besilisa, singasho nje ukuthi yinkundla yezinsizwa namabhungu. Kuleminyaka eyedlule abe mancane amaqembu omculo wesintu aphethwe imbokodo, kungesikho ukuthi ivalelwe ukuphatha amaqembu kodwa kungukuthi eningi ayizifakeli inselelo yokuba abaholi bamaqembu. Okuhle esikubona esikhathini samanje ukubona abesimame, izintombi kanye nabo omama abadala kulendima begqugquzela ukuthi imbokodo izibandakanye emculweni wesintu. Maningi amaciko esintu … Read more

Utshwala besiZulu buyelapha

Esikhathini esiningi uma sigula sike sijahe ukubona odokotela ukuze beselaphe. Uma sibona ukuthi imithi kadokotela ayithi shu, ilapho ke esiqala khona ukufuna usizo oluseceleni. Utshwala ikakhulu ubeer nogologo kuvame ukuthi sixwayise ngabo nobugozi obubudala emzimbeni. Kepha ubuwazi ukuthi utshwala besiZulu buyelapha izilonda eziba ngaphakathi emzimbeni (ulcers)? Uma uphethwe ama-ulcer ikakhulu awesisu (stomach ulcers) ziningi izinto … Read more

Ukunwetshwa kweMtateni nokwakhiwa kweDurban Eye

EMtateni indawo yokuthutha enkulukazi futhi ematasa kakhulu kunazo zonke ezinye eNingizimu Afrika. Lendawo ephethwe inkampane iTransnet, kubikwa ukuthi bafuna ukuyinweba ngokuphindwe kawu-4 ukuvuleka kwayo njengamanje. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu kumaspala omuhle nongemuhle. U-Adrian Peters, oyiChief Strategy Officer eThekwini, wathi uhlelo lweTransnet luza namathuba kanye nobungozi. UPeters wabika ukuthi imigwaqo ehlukene kanye nemihubhe nxazonke zedolobha zibonakalisa … Read more