Ungubani uShaka Zulu?

UShaka kwakuyindodana yakwa Zulu ezalwa Yinkosi USenzangakhona benenkosazane yasebukhosini eLangeni. Usuku lwakhe lokuzalwa alwaziwa kahle ngenxa yokithi indaba yokubalwa kwemnyaka ngezikhathi zamzukwane kwakungasiyo into ebalulekile kakhulu. Iminyaka yayi yamaniswa nezigameko noma izenzeko ezisemqoka zangalezo zilhathi lezo. Ushaka waba yinkosi yama Zulu ngaphambi kokukhothama kuka Baba wakhe uSenza ngakhona. Igama elithi Shaka lisuselwa egameni elithi “iTshaka”. Itshaka isifo esithile esitholakala emathunjini omuntu. Inkosi uShaka yanikezwa leli gama lika Shaka ngenxa yokuthi uyise wayengakholelwa ukuba uNandi uKhulelwe kepha wakholelwa ekutheni uyakula uphethwe itshaka. Ushaka wakhulela eMzini wakubo kwathi ekuhambeni kwesikhathi wayo Hlala rbukhosini Bakwa Mthethwa okuyilapho wafunda khona Amaqhinga namacebo okulwa ahlukahlukeni. Esafima wahlukunyezwa ikhapheyane yakhona kepha waqhubeka wahlala khona impela isikhathi eside. Ngenxa yokukhalipha kwezokulwa wagcine esebekwa ukuthi akabe induna(general) yamabutho akwa Mthethwa. Kuthe lapho Sekukhothame uyise Usenza Ngakhona uShaka wabuyela ekhaya kubo kwazulu eyofuna ubukhosi bakhe, wafica sekubekwe Usigujana umfowabo kaShaka ozalwa ngomunye uMama. Izinjinga lwazi kanye neminye imiqulu yolwazi ilunzulu iyaphikisana eminye ithi uSgujana wazifela eminye ithi wabulawa ngu Shaka wase Ethatha ubukhosi Bakwa Zulu.

UShaka uvezwe ngezindlela ezahlukene, eminye imitapo yolwazi ithi uShaka waye ngumakhi wesizwe Sakwa zulu njengoba isizwe sakwa Zulu sasisi ncane kahulu kodwa ngenxa yezimpi ezaliwa nguShaka Sakhula. Kwazise uShaka wayelwa athathe ezinye izizwe azibeke ngaphansi kwakhe. Ushaka uphinde avezwe njengomuntu ononya obulale abantu ngaphandle kwezizathu ezibalulekile.

1 thought on “Ungubani uShaka Zulu?”

Leave a Comment