Umncintiswa wokumodela: Durban fashion Fair 2021

📷: DFF facebook

Umbukiso wenqephu iDurban Fashion Fair (DFF) ungomunye wemicimbi ehamba phambili e-Afrika. Lomcimbi ubanjwa izinsuku ezine, lapho kuseke kuhlangene abasiki benqephu abahlukene beshiyelana inkundla.  Minyaka yonke umaspala weTheku usingatha iDurban Fashion Fair Model Competition, okuwumncintiswano ovulela abafisa ukuba abamodeli abahlala ngaphansi kweTheku abangabhalisile ngaphansi kwe-agency ithuba lokuzibonakalisa. Lomncintiswano uba sezindaweni ezahlukene ezingaphansi kukamaspala weTheku lapho amajaji abheka ubuso obusha babamodeli abazoba yingxenye kwi-runway yeDFF.

Ngonyakaka-2021 ithuba lokugcina lalomncintiswano belibanjwe laba ngomhlaka o Novemba, ehholo lomphakathi kwaMashu F section. Lapha kuvuleleke kwabafisa ukuba abamodeli abaneminyaka esuka ku-18 kuya ku-35. Abathanda ukungenela lomncintiswano abandingi ukuba nesipiliyoni (experience) sokumodela. Abesifazane kudingeka bangafaki kakhulu imakeup, bagqoke izingubo ezifanelekile. Abakhethwayo kulo mncintiswa wokumodela baba ingxenye ka top 10 wabesilisa noma besifazane bathola ithuba lokuqala ukusebenza njengabamodeli. Lokhu kuvulela abantu abasha ithuba njengoba bethola ukuqeqeshwa okunzulu kulomkhakha wokumodela.

IDFF umbukiso wenqephu oqukatha abasiki benquphu abahlukene ophinda ugqugquzele utshengisa inqephu yabathungisi bendawo (local designers). Baningi abasiki benqephu basendaweni abasesizakale kwiDFF selokhu yaqala ngo-2012.

Article Overview

Durban Fashion Fair (DFF) is one of the leading events in Africa. Every year the eThekwini Municipality hosts the Durban Fashion Fair Model Competition, an open casting for aspiring models who reside within the eThekwini region. These models should not be registered with an agency and the selected will be provided a platform to wear creations from local, national and international designers

Leave a Comment