Umlando kaNcheleni Lizzy Sibiya – Isishoshovu somphakathi waseCongo, Inanda

Umlando
Sixoxisane noKhindi Nelisiwe Sibiya oyingane kaMkhokheli Nchelani Lizzie Sibiya. Wayaziwa ngokuthi uMkhokheli. Wazalelwa endaweni yaseKranskop esigodini saseMabovini ngonyaka ka 1930 wakhulela khona, wagana wathola izingane iziyisithupha, ezine zazo zesashona. UNelisiwe uyingane yokugcina.
Ngemuva kokudlula emhlabeni kukamyeni kaNcheleni Lizzie Sibiya wabona ukuthi akafudukele edolobheni laseThekwini ukuze akwazi ukusebenza ondle izingane zakhe. Wafikela endaweni yaKwa Mashu wathola umsebenzi emajalidini abelungu. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi wathola indawo eNanda endaweni yaseCongo. Wakha umuzi wakhe wabamkhulu waze wakha namakotishi (izidlu eziqashisayo). UMkhokheli waba ngumuntu wokuqala owacela indlu yamanzi, abantu babekha khona amanzi bewakhokhela ngesigubhu esisodwa umuntu asikhile. Kuthiwa uyena owayesibambela lomsebenzi futhi engafuni ukubona abantu abazitshela ukuthi bahlakaniphile njengokuthi uma beqela abanye empompini wayethula enze sengathi akabonanga uze ufike phambili kuthi lapho usuthi ufaka isigubu sakho akubuyisele emuva.

Umsebenzi wakhe womphakathi
Amakomidi entuthuko endaweni aqala ukubona ubuqhawe bukaMkhokheli nokuzithemba kwakhe. Ngoba iqiniso wayelimela noma ngabe ungumuntu wesilisa uma kukhona lapho ongahambanga kahle khona wayekutshela. Ezikhathini zakudala amaphoyisa ayengabizelwa amacala amancane njengoba sekwenzeka esikhathini sanamuhla, amakomidi omphakathi ayekwazi ukusingatha amacala amancane athathe nesinqumo ngokuthi uzogwetshwa kanjani lowomuntu. Kwakenzeka abanye bashawe abanye badingiswe endaweni kwakushiyana ngamacala abawenzile.
UMkhokheli wakhethwa waba sekomidini nomsebenzi wakhe wabonakala umuhle. Kuthiwa wayeniphiwo esimangalisayo ekuboneni umuntu owayeqamba amanga nowayekhuluma iqiniso. Kuthiwa labo ayenabo ekomitini babemuhlonipha futhi beyilalela into ayishowo. Ngaphandle kokuba umholi noma umuntu osiza umphakathi wayewumthandazi ekwazi ukuhlolela abantu izinkinga zabo yingakho wayekwazi nokubona labo ababephika ukuthi benzile amacala. Ngisho namaphoyisa aseMtshebheni amnikeza ozankosi ukuze bakwazi nokubopha izigilamkhuba baziqhube ziye emaphoyiseni.
Okunye okwamenza wangaconsi phansi emphakathini ukuthi wayekwazi ukuthaka umuthi wokusiza abesifazane abangabatholi abantwana. Futhi waba ngumuntu wokuqala wesifazane endaweni yaseCongo ukuthi aqale ibandla leZayoni futhi abe ngumholi walo. Waqhubeka nomsebenzi wakhe waze wadlula emhlabeni.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment