UMbhishobhi Desmond Tutu

Ngeke sikhulume ngomlando wenkululeko yakulelizwe singaliphathi igama lombhishobhi omkhulu uDesmond Tutu. Phela uTutu ngomunye wabaholi bamabandla odlale indima kwizingxoxo zeqiniso kanye nokubuyisana phakathi kwabaNsundu nabaMhlophe. uArchibishop uzalelwe endaweni yase Klerksdorp ngomhlaka 07 Okthoba1931 eNingizimu Afrika. Ziningi izinto aqophe umlando ngazo okunye sibala ukuba ngumubhishobhi wokuqala omnyama eGoli ngonyaka ka-1985 kuya kunyaka ku-1986. Kuthe ngonyaka ka-1986 wakuphinda lokho ngokuba umbhishobhi wokuqala omnyama esifundazweni saseWestern Cape lesi okuyisikhundla asibambe kwaze kwaba unyaka ka-1996. Udlule emhlabeni ngonyaka mhlaka 26 Disemba 2021 ngemva kokugula isikhathi eside ese-Oasis Care Centre, eKapa.

Picture by Sumaya Hisham
Picture by Sumaya Hisham

Ukuhamba kwakhe kuqhamuke nemibono ehlukene kubantu eNingizimu Afrika yonke. Abantu abaningi bebekhala ngokuthi abukho ubulungiswa obaqhamuka neTruth and Reconciliation Commission. Noma inhloso yale khomishana kwakuwukuthi abaNsundu nabaMhlophe bakhumelane umlotha kepha kukhalwa ngokuthi kwakumelwe kucatshangelwe abantu abalahlekelwa amalunga abo kulwelwa inkululeko okuyina namhlanje akwaziwa ukuthi bashona kanjani. Ngakolunye uhlangothi abanye bancoma ukuthi wazinikezela ukuthi le khomishane ibe impumelelo futhi kube khona ubumbano esizweni saseNingizimu Afrika. Ukuzinikela kwakhe ekulwisaneni nohulumeni wobandlululo kanye nobulungiswa kwamvulela indlela yokuthi agcine esehlonishwe nge Nobel Prize ngokuzibandakanya ezindabeni zoxolo ngonyaka ka-1984. Lendondo wayithola emva kokuqokelwa yona izikhawu zilandelana kusuka ngonyaka-1981, kuya ku-1982 kanye no-1983. Lendodo wahlonyuliswa ngayo eMelika (New York City). ENingizimu Afrika uyena nowayengu mongameli uDokotela Nelson Mandela abasa hlomuliswe ngalendondo ngenxa yama galelo abo kwezombusazwe nokubuyiswa kwezwe.

Brief overview

This article touches on the life of former Archbishop Desmond Tutu, who passed away late November last year. His passing reminded people of the role he played during the Truth and Reconciliation Commission and in fighting against apartheid.

Leave a Comment