UMbhishobhi Desmond Tutu

Ngeke sikhulume ngomlando wenkululeko yakulelizwe singaliphathi igama lombhishobhi omkhulu uDesmond Tutu. Phela uTutu ngomunye wabaholi bamabandla odlale indima kwizingxoxo zeqiniso kanye nokubuyisana phakathi kwabaNsundu nabaMhlophe. uArchibishop uzalelwe endaweni yase Klerksdorp ngomhlaka 07 Okthoba1931 eNingizimu Afrika. Ziningi izinto aqophe umlando ngazo okunye sibala ukuba ngumubhishobhi wokuqala omnyama eGoli ngonyaka ka-1985 kuya kunyaka ku-1986. Kuthe ngonyaka ka-1986 … Read more