Ukuphekwa kwebele

Ibele leli, elamadoda njengawo umlenze lona odliwa esibayeni yibandla uma kuhlatshiwe. Kodwa ke umehluko ula: umlenze udliwa ngelanga elilandelayo emva kokuhlatshwa kwenkomo, udliwa yibadla esibayeni ngelanga lomcimbi kanti ke belu, ibele lona lidliwa ngelanga elandulele leli lomcimbi.

Ibele lidliwa ngelanga lokulandwa kwezigqoko, okusho ukuthi lidliwa ngelanga okulandwa ngalo izigqoko ezisale ngelanga lomsebenzi. Omunye umehluko ukuthi ibele liyathoswa lona alosiwa njengenyama yomlenze owosiwa esibayeni. Ngelanga lebele umnumzane ukhipha utshwala obusalile abunike ibandla. Kuleli khasi ke sikhombisa ukuphekwa kwalo ibele.

Lombukiso ukhombisa ukuphekwa kwebele, liphekwa uMsizi “Tys” Langa, njengoba ngike ngachaza nje ukuthi liyathoswa lona aligxajiswa.

Brief Overview

This article continues on the series of posted videos about the ihlambo ceremony, with the difference being that the content of the videos shows different settings conducted during this ceremony. And it provides visual content that is raw as compared to the written material on the same subject that one wrote about before.

3 thoughts on “Ukuphekwa kwebele”

  1. Siyabonga ngelwati losihlephulela lona. Ngiyacabanga nageSiSwati
    senta ngendlela lefanako ngoba kusintfu seBanguni. Wena wekunene!

    Reply

Leave a Comment