Ukuhlinza

Njengabantu abagcina amasiko, silandela indlela yokwenza ngesintu uma kufanele senze imisebenzi yesintu. Njengokuhlatshwa kwembuzi uma kuzoba nomsebenzi wesintu ukubika lowomcimbi ozobe wenziwa kwabadala, imbuzi lena ihlatshwa ngelanga elandulela leli lomcimbi, okuthi emva kokuba ihlatshiwe bese kulandela inkomo. Kulama khasi alandelayo, sikhombisa ukuthi inkomo ihlinzwa kanjani emva kokuba isihlatshiwe ihlatshelwe umcimbi ozobakhona.

Inhloso yokuveza ukuhlinzwa nokuhlahlelwa kwenkomo kuleli khasi sitshengisa noma sivezela laba abakuzwa ngendaba noma abangakaze bayibone abasingathi bayo ingosi yezindaba zesintu le, uLwazi Programme. Sithi nabo abeke babone ukuthi kuhlinzwa kanjani kanti ke futhi bazibonele ukuthi izicubu zenkomo zihlukaniswa kanjani ngononina njengoba zihlukaniswa ngokwesintu.

Brief Overview

This series of articles presents videos of the slaughtering of a cow for a traditional ceremony. It also shows how different parts of the slaughtered oxen are separated as each part is categorically placed for certain age group and gender, as men, women, girls and boys have designated parts allocated to them from each slaughtered cow.

2 thoughts on “Ukuhlinza”

  1. Ngibuze ngomqombothi uma uwugayile kungena mgidi .uwubeka emsamo isikhathi eingakanani ,futhi wenzani nawo mawuwususa emsamo

    Reply

Leave a Comment