Ukufihlwa kuka FW De Klerk

Ngokujwayelekile ukuhamba kobekade engumholi wesizwe kuhambisana nokuthi kunconywe amagalelo akhe noma kube nezikhalo ngezinye zezinqumo akazithathe esaphila. Kodwa ke ukuhamba kowaye ngumongameli walelizwe ngesikhathi sobandlululo uFW De Klerk owaye ngumholi weNational Party kuhlukanise imbono yabantu phakathi. Kukhona abebethi makafihlwe ngohlelo olubizwa ngokuthi yistate funeral, kanti abanye bengayizwa nangalukhasha leyo bethi nje akukwazi. Phela kuzokhumbuleka ukuthi kwakungu hulumeni wakhe uDe Klerk owakhipha isinqumo sokuthi kudedelwe ababedingisiwe abanye beboshelwe ukulwela inkululeko yaseNingizimu Afrika yaba mnyama. Lokhu ikhona okwenza kuhlukane kakhulu imbono ngaye, ngoba phela abanye bakhala ngakho ukuthi uthinteka kakhulu ekubulaweni kwamanye amaqhawe enkululeko. Nakhu ukufakaza kwakhe ngohulumeni wakhe kwiTruth and reconciliation commission kwashiya abaningi benikina amakhanda.

uFw de Klerk

Noma egcine engafihlwanga ngokwe State Funeral kepha ufihlwe ngesizotha. Okuphinde kwamangaza abantu ngodaba lwakhe uDe Klerk ukuthi iqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party ikhiphe isitatimende yeseka umndeni wakhe uDe Klerk futhi ukhalisana nawe. Nakho lokho kuyiphambanisile imbono ngoba phela iNkatha ikwenza lokhu nje ekudluleni kuka Mgiliji akaze iphefumule ngamagalelo akhe. Kubamangazile abantu ikakhulukazi KwaZulu ukuzwa uMntwana uMangosuthu encoma imisebenzi kaDe Klerk kepha engaphawuli nhlobo ngokuhamba kobe ngumkhuzi wamabutho. Kanti kusenjalo nje umndeni wakhe uDe Klerk ukhiphe isitatimende ubonga uMongameli Cyril Ramaphosa ngoku wuseka, waphindela wancoma nabanye omangameli abake baphatha phambilini ngokukwazi ukusebenzisana naye uMnu De Klerk. Akumangazanga ke ukubona beshiya igama lika Mnu Jacob Zuma ohlwini lomongameli akade benconywa ilomndeni. Akekho ongazi ukuthi bekuyinkukhu nempaka uMsholozi noDe Klerk.

Brief overview

There is still a long way to go in terms of reconciliation in South Africa mainly due to our racialised past and its effects in the present. The recent passing of the former head of state Mr. De Klerk resulted in much-heated debate about whether or not he should be given a state funeral. On media platforms, people have been divided in opinion, with some arguing that he should be respected for the role he played in the release of former president Nelson Mandela. While others have been saying his government was responsible for the death of many freedom fighters. This article gives a brief on the recent happening that has occurred since Mr. De Klerk passed away.

Umthombo wesithombe: The Conversation

Leave a Reply