Ukufihlwa kuka FW De Klerk

Ngokujwayelekile ukuhamba kobekade engumholi wesizwe kuhambisana nokuthi kunconywe amagalelo akhe noma kube nezikhalo ngezinye zezinqumo akazithathe esaphila. Kodwa ke ukuhamba kowaye ngumongameli walelizwe ngesikhathi sobandlululo uFW De Klerk owaye ngumholi weNational Party kuhlukanise imbono yabantu phakathi. Kukhona abebethi makafihlwe ngohlelo olubizwa ngokuthi yistate funeral, kanti abanye bengayizwa nangalukhasha leyo bethi nje akukwazi. Phela kuzokhumbuleka ukuthi … Read more