Thando

Thando vela ngamandla.

Intando yakho mayigqame manje.

Sondela ezweni.

Isimo somhlaba sibiza isisombululo esingalethwa nguwe kuphela.

 

Thando, dlinza uhlale esihlalweni sakho sobukhosi,

Ubuse umhlaba.

 

Inhlonipho iya ngokunyamalala.

Amanyala ayanda,

Ihlazo liya ngokujwayeleka.

Ukuthula, uzwelo nokuzwana sekwaguquka amaphupho andizela phezulu kubantu njengokhozi.

 

Awu! Ngeke, Phela!

Vela manje, Thando.

 

Nakuba ubumnyama bukhungatha umhlaba,

Ungayingabazi indima yakho ezweni.

 

Nakuba ubuqili buyinsambatheka ethanda ukwanda,

Ukwenyeza kwabantu makungadikibalisi.

 

Njengeteneshe elizitshela ukuthi lazi kancono kunomzali,

Qwashiseka ngokudingeka kwesandla sakho ekuvikeleni abantu kokubi,

Yiba nobuhlakani, uqonde okweNdodana uthi:

Mabakwazi abakwenzayo.

 

Isho ngeqholo uthi:

“Mina nginguThando,

Ngihamba nentando.

Abantu bayangidinga.

Ngizoqonda ngqo phakathi kwamagomagoma ezinhliziyo zabo, ngifike ngibakhungathe.”

 

Incwadi engcwele uma ibika ngawe,

Ithi wena awudumazi,

Ithi wena uyabekezela.

Ithi wena awunamhawu.

 

Awu, ngeke woza Thando.

Uyiphupho kwabaningi,

Kuthiwa wena awuzigabisi,

Awusiyona imbali ebovu noma idayimane.

Kuthiwa wena, awuzikhukhumezi.

 

Thando, ngeke, gana umhlaba.

Ngiyakuhlohla.

Shesha, Thando.

Shesha, liyashona ilanga.

 

uThando [Luqoshiwe]

 

The above is a poem calling on Love to take over the world and dominate. The poem asserts that it is love that has the power to unite the world and tackle the challenges of greed, discrimination and injustice which seem to be the order of the day.

1 thought on “Thando”

Leave a Comment