Imvunulo yoMfana

Njengoba kade sidingida ngemvununulo kanye nokuhluka kwayo, ngikubone kungesibo ubulungiswa ukuthi ngilobe ngemvunulo yengodosi, yamantombazane, eyomntwana omncane kanye neyamatshitshi kuphela. Ingakho ke ngingeke ngikhethe iphela emasini ngishiye imvunulo yabesilisa engizoyihlukanisa ngezigaba zayo nayo njengoba ngenze kule eminye imibhalo emayelana nemvunulo yesintu. Imvunulo yomfana Umfana noma umkhapheyana indlela akahloba ngayo ihlukile kuneyendoda kanye neyezingwazi, umkhapheyana usikelwa … Read more