Umakoti nokuziphatha

Thina bantu abansundu ngokwemfundiso nokuziphatha, kunezinto ezingenziwa abantu besilisa kanye nabesifazane ngokunjalo. Lezinto sifundiswa zona ebunganeni size sikhule nazo. Kokunye izinto ezifundiswa umakoti uma eyogana njengemiyalo yokuziphatha emendweni. Ngoba kuba yihlazo okunye kwakho uma kwenziwe noma umuntu eziphathe ngendlela ethile. Kulelikhasi, sikubone kukuhle siqale ngezinto okungamelwe zenziwe umakoti noma umlobokazi uma eganile emendweni. Noma singeke … Read more

Ukuphuca

Emva kokugcagca noma emva kodwendwe umakoti uyaphuca, uhlala izinyanga ezintathu emva kokugida, bese kuthi kweyesine ke aphuce. Ngoba usuke esehleli kwakhe emva komshado, uyabuya aye kubo kwakhe ekhaya, afike ahlale isonto libe linye kubo, kugaywe utshwala ekhaya. Ntambama ngalo lelolanga kuhlatshwa imbuzi ebizwa ngokuthi eyomphuco. Iyahlinzwa ke bese iphekwa ngakusasa ngalelilanga akazohamba ngalo eseya kwakhe … Read more