Ukuphuca

Emva kokugcagca noma emva kodwendwe umakoti uyaphuca, uhlala izinyanga ezintathu emva kokugida, bese kuthi kweyesine ke aphuce. Ngoba usuke esehleli kwakhe emva komshado, uyabuya aye kubo kwakhe ekhaya, afike ahlale isonto libe linye kubo, kugaywe utshwala ekhaya. Ntambama ngalo lelolanga kuhlatshwa imbuzi ebizwa ngokuthi eyomphuco. Iyahlinzwa ke bese iphekwa ngakusasa ngalelilanga akazohamba ngalo eseya kwakhe umakoti. Okulandela lapho, kuthathwa inyongo yayo lembuzi athethwe ngayo undodakazi lo oseganile. Umuntu omthela ngayo inyongo uyise wakhe.

Ngalo ilanga lomphuco, izintombi zesigodi zihamba notshwala kanye nokudla, ziya emzini wakhe umakoti kepha yena usuke esele ngemuva kubo ngoba uzilandela ngemumva yena, eze ntambama ngalo lelolanga kodwa. Lezintombi zifika seziphekelwe ukudla futhi sebezilindele, zisine zizibethele ngokumaya zigide nengoma. Njengoba bekushiwo ukuthi umakoti ulandela ntambama, ntambama uya kwakhe ephelezelwa izimpelesi zakhe. Uphatha isifuba salembuzi akahlatshelwe yona kubo kanye nomkhono wayo imbuzi leyo ehlatshiwe.

Isintu sikubeka phambili ukuhambisa izinto ngomthetho nesandla esiqondile. Umakoti ke lo mkhono akabuye nawo kubo kanye nesifuba ufike emzini akukhiphele uninazala wakhe. Bese uninazala eyiqoba lenyama idliwe nomndeni wakhe kanye naye umakoti belu ofike nayo. Ngaphambi kokuba umakoti aphuce, usuke engavumelekile nhlobo ukuthi avakashele ekhaya kubo, kuze kube uyaphuca, okuthi emva kwalowo mphuco usuke esengabavakashela kubo wakhe eyobabona.

Brief Overview

This article is about the ceremony called ukuphuca, which is done four months after the newly wedded wife has been traditionally wedded. This process is a prerequisite in a traditional setting. Even though many traditional ceremonies have either been replaced or commercialised, this practice remains prevalent. During this process a goat has to be slaughtered as a standard procedure as it is done in many ceremonies in KwaZulu-Natal.

1 thought on “Ukuphuca”

Leave a Reply