Ukusina kwamantombazane

Thina koSothole songamagagu! Kulelikhasi siveza umbukiso wezintshikizane zakoKhanyile zisina ngalo belu ilanga lehlambo. Le-video ikhombisa amantombazane esina endlini emva komcimbi. Brief Overview This video shows young girls engaged in traditional dance after the ihlambo ceremony.