Ukusina kwamantombazane

Thina koSothole songamagagu! Kulelikhasi siveza umbukiso wezintshikizane zakoKhanyile zisina ngalo belu ilanga lehlambo. Le-video ikhombisa amantombazane esina endlini emva komcimbi.

Brief Overview

This video shows young girls engaged in traditional dance after the ihlambo ceremony.

Leave a Comment