Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II

Ukudla kwesintu Bese sike sandlalela kancane ngokudla kwesintu okuthandwa kakhulu, njengoba sibhunge ngamasi, sathinta nezibongo aqanjwa zona njengoba ehla esiphundu nje. Kepha ke akusiwo wodwa amasi okuwukudla kwesintu ongashaya esentwala, uncishe esingaboni. Kukhona nokunye ukumaya okumnandi esizonaba ngokuthi kuphekwa kanjani. Ugume Ugume ummbila oqothiwe, wenziwa impuphu eyomile. Ububa wumphako omuhle kabi kubantu besilisa abahamba amabanga … Read more

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye I

Ukudla kwesintu Zonke izizwe ezikhona zinokudla ezikudlayo ngokuhlukana kwazo njengesizwe samaNgisi, amaNdiya nezinye izizwana ezikhona eNingizimu ne-Afrika. La sizobala ukudla kwesintu okuthandwa kakhulu nobekudliwa emandulo, namanje okusadliwa. Kulokudla kubalwa indwamba (amasi), ugume, umbhuqwa, izinkobe, ujeqe, umbhaqanga, imifino, idokwe neyambazi, isidlwadlwa kanye nokunye okuningi. Amasi Indwamba ukudla okuthandwa kakhulu amaZulu njengamasi, ingakho aze aqanjwa izibongo nje. … Read more