Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II

Ukudla kwesintu

Bese sike sandlalela kancane ngokudla kwesintu okuthandwa kakhulu, njengoba sibhunge ngamasi, sathinta nezibongo aqanjwa zona njengoba ehla esiphundu nje. Kepha ke akusiwo wodwa amasi okuwukudla kwesintu ongashaya esentwala, uncishe esingaboni. Kukhona nokunye ukumaya okumnandi esizonaba ngokuthi kuphekwa kanjani.

Ugume
Ugume ummbila oqothiwe, wenziwa impuphu eyomile. Ububa wumphako omuhle kabi kubantu besilisa abahamba amabanga amade, ngengoba ubusuthisa futhi uhlala esiswini. Futhi ugume lolu belu, beluluhle kabi ngoba aluboli nhlobo, okusho khona ukuthi bekuguga imbadada ezinsizweni uma zihamba uhambo olude kodwa ugume lula lubasiza uma sebebulawa indlala.

Umbhuqwa
Umbhuqwa izintanga ezitshweleziwe zase zigaywa njengalo ugume zama umcaba, umbhudwa lona ubuthandwa kabi udla ugangela.

Izinkobe
Izinkobe bekomiswa ummbila, okuthi uma usuwomisiwe, uhululwe ufakwe eziko ubiliswe zize zivuthwe. Abanye ke bazithanda zifakwe usawoti izinkobe, futhi ziyasiza ukuqinisa amazinyo.

Ujeqe
Ujeqe lona kusetshenziswa ummbila, ugaywe ube inhlaba bese ubunjwa ufakwe embizeni, uphekwe uze uvuthwe. Ujeqe ubuye ubizwe ngempama kanina.

Umbhaqanga
Uma kuphekwa umbhaqanga, kucwiliswa ummbila bese ufithizwa kepha ungaqoshwa, bese ufakwa esikhambaneni ubekwe elangeni ukuze ushise. Emva kwesikhashana lenhlaba iyagaywa inyenyezwe yenziwe izicaba. Mase iyabunjwa iphekwe ngokugcanywa phezu komhlanga ophuliwe waba mfushane. Uma usuvuthiwe uhlanganiswe ngophini.

Imifino
Imifino lena ihlukahlukene, kubalwa kuyo imbuyo, ucadolo, intshungu kanye nentebe yona eyayidliwa ebusika ngoba ehlobo kwakuthiwa ibanga izulu. Imifino lela iyaphekwa idliwe nophuthu, obelugaywa ngommbila owomile bese luyaphekwa.

Isijabane
Isijabane kuphekwa imifino, okuthi uma isivuthiwe iphekwe ndawonye nempuphu.

Isigwamba
Isigwamba idokwe eliqinile eliphekwa ngenhlese yotshwala.

Amathanga
Ithanga uma liphekwa lihlanganiswa nempuphu liphekwe nayo, lehla esiphundu uma liphekwe kahle. Kokunye ithanga liphekwa kanye nefutho linqanulwe libe ingeke.

Ibhece
Ibece libondwa nempuphu libe isijingi, okuthi abanye balibonda lilodwa libizwe ngobuxalazi.

Brief Overview

This article further articulates about the Zulu traditional food which was much loved by the ancient people, some of which is still cooked today. The article also explains how these delicious meals were cooked.

1 thought on “Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II”

Leave a Comment