Amazwi kaMandela Obuhlakani

Sisakuyo inyanga yenkululeko, subungaza amaqhawe adlala indima enkulu ekukhululeni iNingizimu Afrika embusweni wobandlululo. Omunye odume kakhulu ngegalelo lakhe emzabalazweni uNelson Mandela. Ngeshwa, umsebenzi wakhe omningi ubhalwe ngesiNgisi. Namunhla sithathe ithuba lokutolika amanye amazwi akhe obuhlakani ngesiZulu, ukuze siwamome ngolimi lwethu. Amazwi ayishumi obuhlakani ka-Nelson Rolihlahla Mandela. Impumelelo nemali “Impumelelo ayiveli ngemali, kodwa ivela ngokuba nenkululeko … Read more