Amazwi kaMandela Obuhlakani

Sisakuyo inyanga yenkululeko, subungaza amaqhawe adlala indima enkulu ekukhululeni iNingizimu Afrika embusweni wobandlululo. Omunye odume kakhulu ngegalelo lakhe emzabalazweni uNelson Mandela. Ngeshwa, umsebenzi wakhe omningi ubhalwe ngesiNgisi.

Namunhla sithathe ithuba lokutolika amanye amazwi akhe obuhlakani ngesiZulu, ukuze siwamome ngolimi lwethu.

Amazwi ayishumi obuhlakani ka-Nelson Rolihlahla Mandela.

  1. Impumelelo nemali

“Impumelelo ayiveli ngemali, kodwa ivela ngokuba nenkululeko yokwenza imali.”

  1. Amalungelo abantu

“Ukuhlwithwa kwamalungelo abantu, wukuhlwithwa kobuntu kubantu.”

  1. Akukabi isona isikhathi sokunethezeka lesi

“Uma kusekhona ukuhlupheka, nobulungiswa busatengatenga, ukungalingani kwabantu ngesimo senhlalo kusakhona, isikhathi sokuphumula asikakofiki emzabalazweni .”

  1. Inhliziyo nengqondo

“Inhliziyo enhle nomqondo ophusile kuhlala njalo kunomthelela omuhle.”

  1. Amandla olimi

“Ukukhuluma nomuntu ngolimi aluqondayo kuya ekhanda lakhe. Kepha, ukukhuluma nomuntu ngolimi lwakhe kuya enhlizweni yakhe uqobo.”

  1. Amandla emfundo

“Imfundo isikhali esinamandla kanazo zonke ezingaguqula umhlaba.”

  1. Ubunzima ngaphambi kokunqoba

“Kuhlale kubukeka kungenzeke futhi kunzima ngaphambi kokuba kunqotshwe.”

  1. Isibindi

“Ngafunda kudala ukuthi ukuba nesibindi akukona ukungabi nokwesaba kepha ukuba nesibindi wukuphumelela ekunqobeni ukwesaba. Indoda enesibindi, akusiyona leyo engenako ukwesaba kepha yileyo naleyo ekunqobile ukwesaba.”

9. Amagqubu

“Ukubamba amagqubu kufana nokuphuza ushevu mase ucabanga ukuthi loko kuzobulala isitha sakho.”

10. Inkululeko

“Ukukhululeka akusikona ukuqaqwa amaketanga kepha ukuphila ngendlela ehlonipha futhi egqugquzela nenkululeko yabanye.”

 

____________________________________________________________________________

Nelson Mandela is world renowned for his role in the South African anti-Apartheid struggle and peace promotion. South African media have done a great job in keeping his legacy alive and highlighting his contributions in mainstream society. However, most of that which is written about him is in English. The compilation of some of his best quotations, presented in IsiZulu, are an effort to make some of his work available to those who learn best in the native language of IsiZulu.

Leave a Comment