Kumilani

Kumilani kuwumshicilelo wobucikomazwi besiZulu. “Ku-mila-ni” kubuza ukuthi kumila ini khona emicabangweni yamaciko? Sifuna imisebenzi eyenile ihlihlile, engesabi ukukhombisa usingo lomdlandla nogqozi. Uma sicabanga ngokumila, sicabanga amathafa amade ayimfihlo, kuhleli wena nosiba lwakho ube nelukuluku lokuhumushela imizwa emazweni. Ubucikomazwi besiZulu bufanelwe indawo lapho bungakwenza okungalindelekile. Sihlosa ukuba Kumilani kungaba yiyona leyo ndawo ekhethekile kuwe njengeciko lapho … Read more